Metropolia bydgosko-toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996–2011

Paweł Brodowski, Roman Rudnicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.007

Abstrakt


W artykule zaprezentowano przestrzenne zróżnicowanie oraz kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1996–2011. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój budownictwa mieszkaniowego w obrębie planowanej metropolii bydgosko-toruńskiej. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1996–2011 i został podzielony na okresy 1996–2003 oraz 2004–2011. Zakres przestrzenny obejmuje jednostki samorządu stopnia podstawowego oraz cztery strefy wyznaczone według kryterium oddalenia od Bydgoszczy i Torunia. Badaniu poddano szereg miar oraz wskaźników charakteryzujących budownictwo mieszkaniowe, m.in. liczbę oraz powierzchnię mieszkań oddanych do użytku oraz standard nowo powstałych mieszkań. Wyniki badań wskazują na względne ożywienie w sferze budownictwa mieszkaniowego w okresie 2004–2011. Na tym tle szczególnie wyróżniają się gminy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy i Torunia. Należy jednak zaznaczyć, iż rozwój budownictwa mieszkaniowego jest silnie zróżnicowany nie tylko w przestrzeni całego województwa, ale również w granicach planowanego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Pozwala to wysnuć wniosek, iż obowiązujący obecnie zasięg obszaru metropolitalnego, oparty o miasta Bydgoszcz i Toruń oraz powiaty bydgoski i toruński, nie do końca odpowiada faktycznym powiązaniom funkcjonalnym, co wskazuje na konieczność dalszych badań nad optymalnym kształtem Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

Słowa kluczowe


budownictwo mieszkaniowe; mieszkania oddane do użytku; suburbanizacja; województwo kujawsko-pomorskie; Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biczkowski M., Brodowski P. (2008), Zmiany struktury użytkowania gruntów w powiecie toruń-skim ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zurbanizowanych, [w:] Jezierska-Thöle A., Kozłowski L. (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 195–207

Brodowski P. (2011), Analiza i ocena zmian w strukturze użytkowania ziemi w powiecie toruńskim w latach 2003–2009, [w:] Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 14, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 75–90.

Cesarski M. (2007), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988–2005 – dziedzictwo i prze-miany, OW Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Czyż T. (2009), Koncepcja aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w polskiej geografii miast, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń i funkcjonowania, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 15–30.

Falkowski J. (2009), Gospodarka przestrzenna obszarów metropolitalnych w Polsce (potencjał rozwojowy – relacje centrum-kontinuum), [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń i funkcjonowania, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 85–128.

Jałowiecki B., Szczepański M. S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wy-dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jaroszewska-Brudnicka R. (2009), Przemiany społeczno-przestrzenne obszarów wiejskich w prze-strzeni metropolitalnej Bydgoszczy i Torunia, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń i funkcjonowania, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 315–332.

Falkowski J., Kluba M. (2012), Rolnicze i pozarolnicze formy zagospodarowania obszarów wiej-skich w województwie kujawsko-pomorskim, „Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum”, 11(3), 43–61.

Hołowiecka B. (2004), Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Wyfawnictwo Uniweryste-tu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.

Marszał T. (1999), Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] Marszał T. (red.), Budownictwo mieszkaniowe w Polsce – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, Warszawa, 190, 7–28.

Pittini A., Laino E. (2011), 2012 Housing Europe Review. The nuts and bolts of European social housing systems, CECODHAS Housing Europe’s Observatory, Brussels.

Racine J. B., Reymond H. (1977), Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.

Rudnicki R. (2011), Peryferyjność położenia geograficzno-komunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich, [w:] Wesołowska M. (red.), Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, t. 26, IGiPZ PAN, Warszawa, 35–56.

Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wy-brane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Sokołowski D. (2009), Aglomeracja bydgosko-toruńska w strukturze osadniczej kraju i regionu, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń i funkcjonowania, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 203–230.

Zapart J. (1999), Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism