Wybrane problemy adresowania aktywnych polityk rynku pracy w Polsce

Monika Maksim, Dominik Śliwicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.010

Abstrakt


Prawidłowe adresowanie aktywnych polityk rynku pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na ich skuteczność w rozumieniu oddziaływania na zatrudnienie. Artykuł podejmuje próbę oceny poprawności adresowania aktywnej polityki rynku pracy zarówno w kontekście zapisów ustawowych, jak i aktualnych wyników analiz efektywności netto poszczególnych instrumentów. Analizie poddano podstawowe instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, stosowane w Polsce w 2009 roku. Oceny adresowania aktywnych polityk rynku pracy dokonano na podstawie wyników estymacji szeregu modeli logitowych.

Słowa kluczowe


aktywna polityka rynku pracy; adresowanie; efektywność; bezrobocie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bergeman A., van der Berg G. (2007), Acitve Labour Market Policy Effects for Woman in Europe – a survey, IFAU Working Paper 3, Uppsala, 1–20.

Biewen M., Fitzenberger B., Osikominu A., Walker M (2007), Which Program for Whom? Evidence on the Effectiveness of Public Sponsored Training Programs in Germany, IZA Discussion Paper Series, Discussion Paper 2885, Bonn, 1–64.

Błędowski P., red. (2008), Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, MPiPS, Warszawa.

Gruszczyński M., red. (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kryńska E. (2009), Aktywna polityka rynku pracy, [w:] Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, MPiPS, Warszawa, 17–35.

Maksim M., Wiśniewski Z. (2009), Polityka rynku pracy wobec aktywizacji zawodowej osób starszych, [w:] Wiśniewski Z. (red.), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, TNOiK, Toruń.

Martin J.P., Grubb D. (2001), What works and for whom: A review of OECD countries’ experiences with active labour market policies, „Swedish Economic Policy Review”, 8, 9–56.

MPiPS (2009), Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009–2011, Warszawa, http://mpips.gov.pl (10.09.2010).

MPiPS (2010), Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku, Warszawa.

Trzciński R. (2009), Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, PARP, Warszawa.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, nr 99, poz.1001 (z późn. zm.).

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 2008, nr 6, poz. 33.

Wiśniewski Z, Zawadzki K., red. (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, WUP, UMK, Toruń.

Wojdyło-Preisner M. (2009), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, UMK, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism