Wykorzystanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przez emitentów krajowych w latach 2008–2012 – analiza wystarczalności

Wojciech Michał Krawiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.003

Abstrakt


Artykuł porusza zagadnienia związane z funkcjonowaniem krajowego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w drugim okresie rozliczeniowym tj. w latach 2008-2012. Zaprezentowano w nim sytuację krajowych emitentów CO2 pod względem wystarczalności przyznanych im uprawnień z ogólnym uwzględnieniem skutków finansowych dla tych podmiotów. Przedmiotem opracowania będą uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych, zaś podmiotami instalacje krajowe objęte tym systemem.

Słowa kluczowe


uprawnienia do emisji CO2; krajowi emitenci CO2; nadwyżka uprawnień; niedobór uprawnień

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borys G. (2012), Geneza i struktura rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, „Annales UMCS Sec. H", 46(1), 263–271.

Dyduch J. (2010), Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 82, 115–126.

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.Urz. WE L 275 z 25.10.2003.

Grudziński Z. (2012), Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej, „Polityka Energetyczna”, 15(3), 77–90.

http://www.kobize.pl/pl/article/przydzialy-uprawnien-instalacje/id/353/informacja-ogolna (10.05.2017).

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1 (20.12.2016).

Krzemiński J. (2011), Firmy w Polsce nie wykorzystują limitów emisji CO2, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/firmy-w-polsce-nie-wykorzystuja-limitow-emisji-co2/.

Kudełko M. (2011), Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO2, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", 37, 241–251.

Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych, sporządzony w Kioto 11 grudnia 1997 r., Dz.U. z 2013 r. nr 5, poz. 1684.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 181/1 z 12.7.2012.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 181/30 z 12.7.2012.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, Dz.U. 2012 poz. 1264.

Szymacha A. (2008), Społeczno-gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 – wybrane aspekty teoretyczne, pobrane z: http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/250/original/18.pdf?1314948750.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. z 2015 poz. 1223 ze zm.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism