RYZYKO I JEGO WPŁYW NA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Piotr Łukasz Owsian

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.005

Abstrakt


Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki ryzyka oraz jego wpływu na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie i finanse przedsiębiorstw. W artykule porównano pojęcia ryzyko i niepewność, zaproponowano autorską środowiskową afiliacyjną klasyfikację ryzyka, dokonano charakterystyki rodzajów ryzyka wykorzystując studia przypadków. Zwrócono również uwagę na często pomijany aspekt ryzyka niepodejmowania ryzyka na przykładzie przedsiębiorstw branży hi-tech.

Słowa kluczowe


ryzyko; niepewność; finanse przedsiębiorstw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aabo T., Fraser J.R.S., Simkins B.J. (2005), The Rise and Evolution of the Chief Risk Officer: Enterprise Risk Management at Hydro One, „Journal of Applied Corporate Finance”, Volume 17, Number 3, 62-75, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6622.2005.00045.x

Allais M. (1953), Le Comportement de l’Homme Rationnel Devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de l’Ecole Americaine, „Econometrica”, Vol. 21, No. 4, 503-546, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1907921

Bernoulli D. (1738), Exposition of a New Theory On the Measurement of Risk, „Econometrica” (1954), Vol. 22, No. 1, 23-36, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1909829

Damodaran A. (2008), Strategic Risk Taking. A Framework for Risk Management, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Diebold F.X., Doherty N.A., Herring R.J. (2010), The Known, the Unknown, and the Unknowable in Financial Risk Management. Measurement and Theory Advancing Practice, Princeton University Press, Princeton.

Doman M. (2011), Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Duffie D., Singleton K.J. (2003), Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, Princeton.

Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Fraser J., Simkins B.J. (2010), Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, Hoboken.

Frigo M.L., Anderson R.J. (2009), Strategic Risk Assessment. A first step for improving risk management and governance, „Strategic Finance”, December 2009, 25-33.

Goldmann K. (2009), Analiza sytuacji finansowej, [w:] Sojak S. (red.), Założyć własną firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze, Difin, Warszawa.

Hoffman D.G. (2002), Managing Operational Risk: 20 Firmwide Best Practice Strategies, John Wiley & Sons, New York.

Hryniewiecki R., Borońska K. (2008), Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, [w:] Noga M., Stawicka M. (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Wydawnictwo CeDeWu.PL, Warszawa.

Jajuga K. (2007), Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie, [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jajuga K., Jajuga T. (2008), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jorion P. (2007), Value-at-Risk. The New Benchmark of Managing Financial Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, New York.

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, „Econometrica”, Vol. 47, No. 2.

Kahney L. (2014), Jony Ivy: Geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze produkty Apple, Ignis Media, Kraków.

Kaźmierczak A. (2009), Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kotler P., Armstrong G. (2012), Principles of Marketing, 14th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Kuziak K. (2011), Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko, Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Lam J. (2014), Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken.

McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. (2005), Quantitative Risk Management. Concepts, Tech-niques and Tools, Princeton University Press, Princeton.

Mun J. (2006), Modeling Risk. Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques, John Wiley & Sons, Hoboken.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Owsian P.Ł. (2015), Wykorzystanie kwantylowych miar ryzyka i instrumentów pochodnych w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Romanowska M., Gierszewska G. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rotar V.I. (2012), Probability and Stochastic Modeling, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.

Sobczyk M. (2011), Matematyka finansowa, Placet, Warszawa.

Sweeting P. (2011), Financial Enterprise Risk Management, Cambridge University Press, New York.

Światowiec-Szczepańska J. (2010), Planowanie ryzyka strategicznego w przedsiębiorstwie, [w:] Kawerska K. (red.), Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt na-ukowy 99, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Tokarski A., Tokarski M. (2014), Charakterystyka strategii finansowania działalności przed-siębiorstwa, [w:] Kołosowska B., Chojnacka E., Tokarski A., Tokarski M. (2014), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, wydanie II zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa.

Von Neumann J., Morgenstern O. (1953), Theory of Games and Economic Behavior, Prince-ton University Press, Princeton.

Willett A.H. (1901), Economic Theory of Risk and Insurance, Columbia University Press, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism