Delimitacja Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle ujęć historycznych

Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka, Wieńczysław Gierańczyk, Monika Radwańska, Barbara Szyda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.004

Abstrakt


Artykuł dotyczy bydgosko-toruńskiego układu funkcjonalno-osadniczego analizowanego z perspektywy historycznej oraz współczesnych uwarunkowań determinujących granice tego obszaru. Wraz z pojawieniem się terminu „aglomeracja bydgosko-toruńska” na przełomie lat 60. i 70. XX w. zapoczątkowana została dyskusja na temat zasadności wydzielenia analizowanego układu oraz traktowania go jako całość bądź rozłącznie. Współczesną delimitację BTOM opracowano na podstawie sumarycznego wskaźnika urbanizacji i uzupełniono o analizę powiązań funkcjonalnych.

Słowa kluczowe


aglomeracja bydgosko-toruńska; Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny; powiązania funkcjonalno-przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańkowska B. (1974), Próba wyodrębnienia konurbacji bydgosko-toruńskiej, [w:] Rozwój wielkich aglomeracji w Polsce, t. 1: Konurbacja bydgosko-toruńska, IPP Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa.

Centralny Urząd Planowania (1990), Studia do planu przestrzennego zagospodarowania kra-ju, Warszawa.

Eberhardt P., Gontarski Z., Siemiński J. (1973), Koncepcje delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce, „Biuletyn KPZK PAN”, 79, 187–219.

Gierańczyk W. (2009), Warunki życia ludności bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, WSG, Bydgoszcz.

Gontarski Z. (1980), Obszary metropolitalne w Polsce, „Biuletyn KPZK PAN”, 109.

GUS (1970), Regiony ekonomiczno-statystyczne. Przekroje regionalne stosowane w opracowaniach GUS, Warszawa.

GUS (1972), Statystyka układów regionalnych, „Statystyka Regionalna”, 33.

GUS (1981), Aglomeracje miejskie 1979, Departament terenowych organów statystyki, Warszawa.

Instytut Kształtowania Środowiska (1974), Planowanie aglomeracji miejskich w Polsce – raport o założeniach rozwoju, Warszawa.

Instytut Kształtowania Środowiska (1975), Planowanie aglomeracji miejskich w Polsce – materiały metodyczne, Warszawa.

Jaroszewska-Brudnicka R. (2009), Przemiany społeczno-przestrzenne obszarów wiejskich w przestrzeni metropolitalnej Bydgoszczy i Torunia, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, WSG, Bydgoszcz.

Kiełczewska-Zaleska M. (1952), Województwo bydgoskie, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Komornicki T., Śleszyński P. (2009), Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych, [w:] Bański J. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju ob-szarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, 9–37.

Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S. (1971), Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000, „Biuletyn KPZK PAN”, 67.

Liszewski S. (2005), Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] Bald K., Markowski T. (red), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, „Biuletyn KPZK PAN”, 215.

Litowski G. (1980), Integracja ekonomiczna i społeczna miast na przykładzie Bydgoszczy i Torunia, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Maik W., Sokołowski D., Brudnicki R. (1996), Proces transformacji gospodarki i zmiany struktury przestrzennej aglomeracji Bydgoszczy i Torunia, [w:] Korcelli P. (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, t. 2, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 42, 57–92.

Namysłowski J. (1980), Ośrodki codziennych dojazdów w systemie miast nad Wisłą, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia”, 15.

Namysłowski J. (1982), Systemy lokalne nad dolną Wisłą, „Acta Universitatis Nicolai Coper-nici, Geografia”, 17.

Plan zagospodarowania przestrzennego woj. kujawsko-pomorskiego (2003), Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Włocławek.

Smętkowski M. (2007), Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce, [w:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, Prace KNE, 22, PAN – Oddział w Krakowie.

Smętkowski M., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2009), Metropolitan areas in Poland – diagnosis and recommendations, „Studia Regionalne i Lokalne”, 37–58.

Sokołowski D. (1988), Próba delimitacji konurbacji bydgosko-toruńskiej w świetle dotych-czasowych badań i planowanych zamierzeń rozwojowych, maszynopis, UMK, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism