Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników

Daniela Szymańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Jadwiga Biegańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.021

Abstrakt


Celem artykułu jest próba delimitacji i charakterystyki Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolitalnego) w świetle wybranych wskaźników odnoszących się do uwarunkowań demograficzno-społecznych i powiązań funkcjonalnych badanego obszaru. Problematykę dotyczącą czynników demograficzno-społecznych przedstawiono na tle sytuacji w Polsce. Natomiast powiązania funkcjonalne analizowano w kontekście powiązań transportowych i sytuacji w transporcie publicznym badanego obszaru metropolitalnego.

Słowa kluczowe


Bydgoszcz; Toruń, obszar metropolitalny; obszar funkcjonalny; suburbia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chodkowska-Miszczuk J. (2005), Funkcjonowanie przewoźników niezależnych w transporcie pasażerskim aglomeracji bydgoskiej i lubelskiej, [w:] Kitowski J. (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, KGK PTG, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa–Rzeszów, 135–150.

Chodkowska-Miszczuk J. (2006), Zmiany na rynku przewozów samochodowym transportem zbiorowym w wybranych miastach Polski, „Przegląd Geograficzny”, 78(2), 261–284.

Guzik R., Zborowski A., Kołoś A., Micek G., Gwosdz K., Trzepacz P., Chaberko T., Kretowicz P., Ciechowski M., Dej M., Grad N. (2010), Dostępność komunikacyjna i powiązania miast oraz delimitacja obszarów funkcjonalnych, [w:] Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, 88–134.

Komornicki T., Śleszyński P. (2009), Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto–wieś, [w:] Bański J. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia obszarów wiejskich, PTG, PAN, Warszawa, 16, 9–37.

Korcelli P., Śleszyński P. (2006), Delimitacja Funkcjonalnych Obszarów Miejskich 2006 (Mapa nr 7), [w:] Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, 23.

Lambgrets B. (2009), The Polycentric Metropolis Unpacked, Concepts, Trends and Policy in the Randstad Holland, Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies, Amsterdam.

Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Schröder A. (2011), Arbeitspapier zur Vorbereitung des Stakeholderdialogs zu Chancen und Risiken des Klimawandels – Metropolregionen, Institut für ökologische Wirtschafts-forschung (IÖW).

Szymańska D. (2013), Geografia osadnictwa, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymańska D., Biegańska J. (2011), Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych, [w:] Soja M., Zborowski A. (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 83–98.

Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, 85(2), 173–197.

http://connectedcities.eu, Nova Terra Connected Cities, April 2008, 31, Nirov, The Hague (11.11.2012).

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (11.11.2012).

http://rozklad-pkp.pl, rozkład jazdy PKP (11.11.2012).

http://www.rozklady.com.pl, ogólnopolski rozkład jazdy (11.11.2012).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism