Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej

Anna Rutkowska-Ziarko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.005

Abstrakt


Głównym celem badań było sprawdzenie, czy ryzyko dolnostronne jest wyceniane na GPW w Warszawie. Celem dodatkowym było przeanalizowanie kształtowania się parametrów w modelach wyceny aktywów kapitałowych w różnych fazach koniunktury giełdowej. Badania wykazały, że semiwariancja wywiera wyraźniejszy wpływ na wycenę aktywów kapitałowych w porównaniu z wariancją. Zastosowanie rozszerzonej wersji modelu CAPM pokazało, że najlepiej można modelować zyskowność akcji, uwzględniając jednocześnie klasyczne i dolnostronne współczynniki beta.


Słowa kluczowe


model CAPM; semiwariancja; ryzyko dolnostronne; dolnostronne współczynniki beta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adcock C. J., Shutes K. (2005), An analysis of skewness and skewness persistence in three emerging markets, „Emerging Markets Review”, 6, 396–418.

Bawa V. (1975), Optimal rules for ordering uncertain prospects, „Journal of Financial Economics”, 2(1), 95–121. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(75)90025-2.

Elton E. J., Gruber M. J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig Press, Warszawa.

Estrada J. (2002), Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM, „Emerging Markets Review”, 3, 365–379.

Estrada J. (2007), Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing, „International Review of Economics & Finance”, 16, 169–185.

Estrada J., Serra A. (2005), Risk and return in emerging markets: family matters, „Journal of Multinational Financial Management”, 15, 257–272.

Fishburn P. (1977), Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns, „The American Economic Review”, March, 116–126.

Galagedera U. A., Brooks R. D. (2007), Is co-skewness a better measure of risk in the downside than downside beta? Evidence in emerging market data, „Journal of Multinational Financial Management”, 17, 214–230.

Harlow W. V., Rao R. K. S. (1989), Asset pricing in a generalized mean-lower partial moment framework: theory and evidence, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, 24, 285–311.

Haugen A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.

Hogan W., Warren J. (1972), Computation of the effi cient boundary in the E-S portfolio selection model, „Journal of Finance and Quantitative Analysis”, September.

Hogan W., Warren J. (1974), Toward the development of an equilibrium capital-market based on semivariance, „Journal of Finance and Quantitative Analysis”, January.

Jajuga K. (red.) (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decision under risk, „Econometrica”, 47, 263–291.

Kaplanski G. (2004), Traditional beta, downside beta and market risk premiums, „Quarterly Review of Economics and Finance”, 44, 636–653.

Kim M. K., Zumwalt J. K. (1979), An analysis of risk in bull and bear markets, „Journal of Finance and Quantitative Analysis”, December, 1015–1025.

Kolupa M., Plebaniak J. (2000), Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa.

Kowalewski G., Kuziak K. (1998), Statystyczne miary ryzyka dla polskiego rynku akcji, „Finanse i Bankowość”, 4, Wydawnictwo Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.

Lintner J. (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolio and Capital Budgets, „Review of Economics and Statistics”, t. 47, 13–37.

Markowitz H. (1952), Portfolio selection, „Journal of Finance”, 7, 77–91.

Markowitz H. (1959), Portfolio selection: effi cient diversifi cation of investments, John Wiley and Sons, New York.

Markowski L. (2001), Risk analysis of capital investment on the Warsaw Stock Exchange in the context of portfolio theory, „Economic Science”, 3, Wydawnictwo UWM, 159–177.

Mossin J. (1966), Equilibribium in a Capital Asset Market, „Econometrica”, 768–783.

Nantell T. J., Price B. (1979), An analytical comparision of variance and semivariance capital market theories, „Journal of Finance and Quantitative Analysis”, XIV, No. 2, 221–242.

Ogryczak W., Ruszczyński A. (1999), From stochastic dominance to mean-risk models: semideviations as risk measures, „European Journal of Operational Research”, 116, 33–35.

Post T., van Viet P. (2006), Downside risk and asset pricing, „Journal of Banking and Finance”, 30, 823–849.

Price K., Price B., Nantell T. J. (1982), Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results, „Journal of Finance”, XXXVII, No. 3, 843–855.

Ross S. A. (1976), The arbitrage theory of capital asset pricing, „Journal of Economic Theory”, No. 3.

Rutkowska-Ziarko A. (2007), Wykorzystanie wariancji i semiwariancji do budowy portfela akcji przy normalności rozkładów stóp zwrotu, „Przegląd Statystyczny”, 4, 105–116.

Rutkowska-Ziarko A., Markowski L. (2009), Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta do oceny ryzyka na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Wrocław, s. 411–418.

Sortino F., Satchell S. (2001), Managing downside risk in financial markets: theory, practice and implementation, Butterwarth-Heinemann, Oxford.

Sun Q., Yan Y. (2003), Skewness persistence with optimal portfolio selection, „Journal of Banking and Finance”, 27, 1111–1121.

Sharpe W. F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, „Journal of Finance”, 425–442.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism