Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Acta Universitatis Nicolai Copernici (AUNC), Ekonomia - jest czasopismem ukazującym się od 1972 roku. Stanowi ono szerokie forum wymiany myśli w zakresie ekonomii. Periodyk ten daje szansę autorom na prezentację wyników swojej pracy szerszemu otoczeniu, a dzięki temu na wzbudzenie dyskusji w środowisku ekonomicznym. Czasopismo ma charakter ogólnopolski, stąd łamy czasopisma są otwarte dla autorów z różnych ośrodków ekonomicznych w Polsce, jak również z zagranicy. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z ekonomią międzynarodową, polityką regionalną, analizą wahań cyklicznych gospodarki i jej poszczególnych sektorów, funkcjonowaniem rynku finansowego, rynku usług, rynku dóbr oraz rynku pracy, wykorzystaniem metod ilościowych z zastosowaniach ekonomicznych, w tym prognozowania, historią doktryn ekonomicznych.
W AUNC, Ekonomia, publikowane są głównie artykuły w języku polskim, jednak akceptowane są także artykuły w innych językach.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • Redakcja ocenia wstępnie zgłaszane do druku artykuły, zwłaszcza pod względem zgodności tematyki z profilem czasopisma; jeśli treść nie odpowiada merytorycznemu profilowi pisma, Redakcja odsyła artykuł do Autora (Autorów) ze stosownym wyjaśnieniem.
  • Autor (Autorzy) zgłaszający artykuł jest zobowiązany do dołączenia oświadczenia (Deklaracja autorska).
  • Zakwalifikowany wstępnie przez Redakcję artykuł jest recenzowany z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review), przez dwóch niezależnych Recenzentów-specjalistów, spoza jednostki naukowej Autora (Autorów) publikacji, którzy gwarantują niezależność opinii i brak konfliktu interesów.
  • Redakcja wybiera dwóch Recenzentów spośród osób kompetentnych w dziedzinie, której dotyczy opracowanie, legitymujących się stopniem co najmniej doktora habilitowanego.
  • Kryteria oceniania artykułu są publikowane na stronie internetowej czasopisma (Formularz recenzji).
  • Recenzent oprócz oceny poszczególnych elementów artykułu ma możliwości przedstawienia swoich uwag w formie opisowej oraz rekomenduje artykuł jako: odrzucić, poprawić i przesłać ponownie (wymagana ponowna recenzja), przyjąć po istotnych poprawkach, przyjąć po drobnych poprawkach, przyjąć w obecnej formie.
  • Autor (Autorzy) otrzymuje dwie recenzje z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Recenzentów oraz wniesienie poprawek. Niezastosowanie się do nich wymaga pisemnego uzasadnienia.
  • Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych.
  • Lista Recenzentów jest publikowana raz do roku w papierowej wersji oraz na stronie internetowej czasopisma.

 

Harmonogram publikacji

Teksty będą publikowane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe przez dodanie ich do spisu treści aktualnego numeru.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Przeciwdziałanie ghostwriting i guest authorship

W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja wprowadziła zaporę ghostwriting i wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Redakcja wymaga również podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Informujemy Autorów, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), a w szczególności nieprzestrzeganie etycznych zasad badań naukowych, będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Artykuły złożone do AUNC, Ekonomia powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.

 

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia jest uwzglednione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych:


Pismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 72, rok 2015) - 7 punktów.

 


Partnerzy platformy czasopism