Zagospodarowanie przestrzeni w środkowej i młodszej epoce kamienia na stanowisku Redecz Krukowy 20, gm. Brześć Kujawski, woj. Kujawsko-Pomorskie, w świetle metody składanek

Piotr Papiernik, Dominik K. Płaza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2015.009

Abstrakt


Na stanowisku 20 w Redczu Krukowym odkryto około 25 tysięcy przedmiotów krzemiennych. Składanki tych materiałów pozwalają analizować m.in. zagospodarowanie przestrzenne w różnych okresach epoki kamienia.


Słowa kluczowe


Redecz Krukowy, epoka kamienia, krzemień „czekoladowy”, metoda składanki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagniewski Z. 1996 Mezolit Pojezierza i Równiny Drawskiej, Studia Archeologiczne, t. 18, Wrocław.

Grygiel R. 2004 Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, t. 1: Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej, Łódź,

Grygiel R. 2008 Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, t. 2: Środkowy neolit, grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej, cz. 1–3, Łódź.

Inizan M.-L., Reduron-Ballinger M., Roche H., Tixier J. 1999 Technology and terminology of knapped stone, t. 5, Nantrre.

Kozłowski S. K. 1989 Mesolithic in Poland: a new approach, Warszawa.

Kozłowski J. K., Kozłowski S. K. 1977 Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa.

Nalepka D. 2005 Late Glacial and Holocene palaeoecological conditions and changes of vegetation cover under early farming activity in the south Kujawy region (central Poland), Acta Palaeobotanica, Supplementum 6, Kraków.

Nalepka D. 2008 Late Glacial and Holocen history of vegetation at Osłonki (Kujawy, Central Poland), Folia Quaternaria 78 s. 33–44.

Niesiołowska-Śreniowska E. 1982 Materiały krzemienne z fazy AB kultury pucharów lejkowatych z grobowca 8 w Sarnowie w woj. włocławskim, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, nr 27, s. 85–135.

Niesiołowska-Śreniowska E. 1986 Osada z fazy AB kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1A w Sarnowie, województwo włocławskie, w świetle materiałów krzemiennych i niektóre problemy z nią związane, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, nr 30(1983), s. 201–265.

Nowaczyk B. 2008 Changes in natural environment in the vicinity of Osłonki (Kujawy, Central Poland) in the light of geological and geomorphological investigations, Folia Quaternaria 78, s. 7–32.

Nowak M. 2009 Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków.

Papiernik. P. 2008 Krzemieniarstwo grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, [w:] Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, t. 2, cz. 3: Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej, red. R. Grygiel, Łódź, s. 1271–1580.

Papiernik. P. 2012 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 20 w Redczu Krukowym, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, nr 45(2010–2012), s. 195–238.

Płaza D. K. 2015 Mezolit na Kujawach, maszynopis rozprawy doktorskiej w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Łódź.

Pyzel J. 2010 Historia osadnictwa społeczeństw kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach, Gdańsk.

Schild R. 1980 Introduction to dynamic technological differentiation of lithic assamblages in the Upper Palaeolithic: an interpretation attempt, [w:] Unconventional archaeology. New approaches and goals in Polish Archaeology, red. R. Schild, Wrocław, s. 57–85.

Schild R., Marczak M., Królik H. 1975 Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych, Wrocław.

Sørensen M. 2006 Teknologiske traditioner i Maglemosekulturen. En diakron analyse af Maglemosekulturens flækkeindustri, [w:] Tidligt mesolitiske jægere og samlere i Sydskandinavien, red. B. V. Eriksen, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 55, Aarhus, s. 241–275.

Szmyt M. 1996 Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach, Poznań.

Wąs M. 1999 Zespół krzemienny ze stanowiska Dęby 29 w świetle metody składanek, maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wąs M. 2005 Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź.

Wiślański T. 1979 Dalszy rozwój ludów neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych, [w:] Prahistoria ziem polskich, t. 2: Neolit, red. W. Hensel, T. Wiślański, Wrocław, s. 261–300.


Partnerzy platformy czasopism