Z badań nad tzw. mątewskim komponentem kulturowym w kulturze pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej

Dagmara Werra

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2012.007

Abstrakt


W artykule autorka podjęła się weryfikacji tez dotyczących genezy i chronologii tzw. mątewskiego komponentu w kulturze pucharów lejkowatych. W tym celu przedstawiła wyniki badań nowych materiałów ceramicznych, odkrytych na stanowiskach ziemi chełmińskiej. W kontekście dotychczasowych ustaleń, były one podstawą do zweryfikowania hipotez dotyczących datowania początków tzw. mątewskiego komponentu kulturowego.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Daszkiewicz M., Prinke D.

-2001 Problem relacji tzw. ceramiki pasmowo-grzebykowej i kultury pucharów lejkowatych na podstawie źródeł z Kujaw, [w:] Od neolityzacji do początków epoki brązu, red. J. Czebreszuk, M. Kryvolcevič, P. Makarewicz, Poznań, s. 121–129.

Jastrzębski S.

-1984 (rec.) A. Kośko, Udział południowo-wschodnoeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych, Archeologia Polski, t. 29, z. 1, s. 176–184.

Kośko A.

-1981 Udział południowo-wschodnoeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska, Poznań.

-1994 Perspektywa „wschodu” w rozwoju osadniczo-kulturowym bałkańsko -środkowoeuropejskiego kręgu społeczeństw wczesnoagralnych, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, red. L. Czerniak,

Grudziądz, s. 189–197.

-2000 Osadnictwo społeczności kultury pucharów lejkowatych (grupy: wschodnia i radziejowska), [w:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. 3: Kujawy, cz. 4: Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900–1400/1300 przez Chr., red. A. Kośko, Poznań, s. 19–133.

-2001 Zagadnienie wczesno brązowej cenzury w rozwoju „szlaku” Krym-Jutlandia, [w:] Od neolityzacji do początków epoki brązu, red. J. Czebreszuk, M. Kryvolcevič, P. Makarewicz, Poznań, s. 283–289.

-2003 Radiocarbon chronology of the Mątwy Group of the Funnel Beaker Culture. The question of chronological and cultural position of „Linear-Comb Pottery”, Baltic-Pontic Studies, t. 12, s. 67–81.

Kukawka S.

-1984 Badania nad rozwojem społeczeństw kultury pucharów lejkowatych w północnej strefie ziemi chełmińskiej, [w:] IX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 22–23.III.1984 r. Materiały, red. A. Szymańska, Gdańsk 22.–23.III.1984, Materiały, Gdańsk, s. 7–10.

-1989 Elementy północno-wschodnie w rozwoju kultury pucharów lejkowatych w świetle badań chełmińskiego mezoregionu osadniczego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 16, s. 3–27.

-1991a Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych, Toruń.

-1991b Udział komponentu północno-wschodniego w wytwórczości ceramicznej kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej (Na marginesie pracy A. Kośko, Osada kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz, stanowisko 1, Inowrocław 1988), Archeologia Polski, t. 35, z. 1, s. 139–161.

a Szumiłowo, gm. Radzyń Chełmiński, stanowisko 14. Wielokulturowe stanowisko z neolitu i epoki brązu, [w:] Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993, red. J. Grześkowiak, Toruń, s. 91–99.

-1993b Zakrzewo, gm. Radzyń Chełmiński, stanowisko 6. Osada z I fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej, [w:] Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993, red. J. Grześkowiak, Toruń, s. 81–87.

-1997 Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego. Społeczności ziemi chełmińskiej w IV tysiącleciu p.n.e., Toruń.

-2001 Związki ugrupowań kultury pucharów lejkowatych z ludami kręgu Narwa,

[w:] Od neolityzacji do początków epoki brązu, red. J. Czebreszuk, M. Kryvolcevič, P. Makarowicz, Poznań, s. 75–83.

-2010 Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim, Toruń.

Małecka-Kukawka J., Kukawka S.

-1984 Krzemienne groty strzał kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 8, s. 3–34.

Prinke A., Rachmajda R.

-1988 Recepcja surowców małopolsko-wołyńskich w krzemieniarstwie faz I–IIIA kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, [w:] Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, red. A. Cofta-Broniewska, Inowrocław, s. 107–144.

Prinke D.

-1988 Środkowoneolityczne zalążki procesów synkretyzacji kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, [w:] Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, red. A. Cofta-Broniewska, Inowrocław, s. 93–105.

Siewiaryn M.

-2006 Kultura pucharów lejkowatych, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na odcinku A1 planowanej autostrady w woj. kujawsko-pomorskim (b. woj. bydgoskie), Klęczkowo, gm. Stolno, stanowisko 8, t. 10–a, maszynopis w archiwum Zespołu do Badań Autostrady A1; Instytutu Archeologii UMK, Toruń.

Słupczewski M.

-2006 Kultura pucharów lejkowatych, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na odcinku A1 planowanej autostrady w woj. kujawsko-pomorskim (b. woj. toruńskie), Szynych, gm. Grudziądz, stanowisko 13, t. 22–a, maszynopis w archiwum Zespołu do Badań Autostrady A1; Instytutu Archeologii UMK, Toruń.

Stempin A.

-1995 Osada ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku Kiełczewo 45, gm. Kościan, woj. leszczyńskie – analiza źródeł nieruchomych i materiału ceramicznego, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne,

t. 3, s. 13–29.

Wawrzykowska B.

-1994 Z badań nad kulturą pucharów lejkowatych w północno-zachodniej części ziemi chełmińskiej, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, red. L. Czerniak, Grudziądz, s. 175–188.

Werra D.

-2006a Kultura pucharów lejkowatych, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na odcinku A1 planowanej autostrady w woj. kujawsko-pomorskim (b. woj. toruńskie), Lisewo, gm. Lisewo, stanowisko 31, t. 12–a, maszynopis w archiwum Zespołu do Badań Autostrady A1, Instytut Archeologii UMK, Toruń.

-2006b Kultura pucharów lejkowatych, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na odcinku A1 planowanej autostrady w woj. kujawsko-pomorskim (b. woj. toruńskie), Płąchawy, gm. Płużnica, stanowisko 25, t. 14–a, maszynopis w archiwum Zespołu do Badań Autostrady A1, Instytut Archeologii UMK, Toruń.

-2006c Kultura pucharów lejkowatych, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na odcinku A1 planowanej autostrady w woj. kujawsko-pomorskim (b. woj. toruńskie), Szynych, gm. Grudziądz, stanowisko 12, t. 21–a, maszynopis w archiwum Zespołu do Badań Autostrady A1, Instytut Archeologii UMK, Toruń.


Partnerzy platformy czasopism