Ceramika naczyniowa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 4 w Starych Marzach, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie

Stanisław Kukawka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2012.006

Abstrakt


Artykuł prezentuje możliwie wszechstronną analizę zabytków ceramicznych kultury pucharów lejkowatych, pozyskanych w trakcie ratowniczych prac wykopaliskowych na tzw. bydgoskim odcinku autostrady A-1. W efekcie określono charakter zasiedlenia (wielofazowość) i jego chronologię relatywną (kujawskie fazy IIB i IIIA). Ustalono też związki genetyczne z kulturą pucharów lejkowatych na Kujawach oraz z subneolitem północno -wschodnioeuropejskim – zapewne za pośrednictwem grup tej kultury z ziemi chełmińskiej. Wskazano również na znaczenie prezentowanych materiałów dla rozumienia początków kultury pucharów lejkowatych na terenie Borów Tucholskich i szerzej, w strefie Niżu Środkowoeuropejskiego.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerniak L.

-1994 Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400–3650 p.n.e., Poznań.

Czerniak L., Kośko A.

-1993 Z badań nad genezą rozwoju i systematyką kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Poznań.

Felczak. O.

-1984 Zagadnienie neolityzacji Pomorza Gdańskiego w aspekcie nowych odkryć archeologicznych między Wierzycą a Wisłą, [w:] IX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 22–23.III.1984 r. Materiały, red. A. Szymańska, Gdańsk, s. 10–19.

Kośko A.

-1981 Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska, Poznań.

Kukawka S.

-1987 Elementy północno-wschodnie w rozwoju społeczeństw kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, red. T. Wiślański, Toruń, s. 141–165.

-1991 Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych, Toruń.

-1997 Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego. Społeczności ziemi chełmińskiej w IV tysiącleciu p.n.e., Toruń.

-1999 Z badań nad strukturą zasiedlenia ziemi chełmińskiej przez grupy wczesnych faz rozwojowych kultury pucharów lejkowatych, [w:] Szkice prahistoryczne. Źródła – metody – interpretacje, red. S. Kukawka, Toruń, s. 125–138.

Małecka-Kukawka J., Wawrzykowska B.

-1999 Materiały neolityczne z Białej Góry w woj. elbląskim, w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, [w:] Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne, red. M. J. Hoffmann, J. Sobieraj, Olsztyn, s. 57–67.

Prinke D.

-1988 Środkowoneolityczne zalążki procesów synkretyzacji kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, [w:] Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, red. A. Cofta-Broniewska, Inowrocław, s. 93–105.

Rączkowski W., Weber A.

-1985 Grabionna, gm. Białośliwie, woj. Piła, stan. 25 (Z badań nad osadnictwem neolitycznym w południowo-zachodniej części Pojezierza Krajeńskiego), Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 1, s. 141–186.

Stempin A.

-1995 Osada ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku Kiełczewo 45, gm. Kościan, woj. leszczyńskie – analiza źródeł nieruchomych i materiału ceramicznego, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 3, s. 13–29.

Wawrzykowska B.

-1994 Z badań nad kulturą pucharów lejkowatych w południowo-zachodniej części ziemi chełmińskiej, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, red. L. Czerniak, Grudziądz, s. 175–188.

Wojciechowski W.

-1973 Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Janówku pow. Dzierżoniów, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 183, Studia Archeologiczne 6, Wrocław.


Partnerzy platformy czasopism