Petrograficzne badania neolitycznych narzędzi kamiennych z okolic Bocienia (Pojezierze Chełmińskie)

Halina Pomianowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2012.005

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań surowcowych neolitycznej wytwórczości kamieniarskiej z okolic Bocienia na Pojezierzu Chełmińskim. Analiza petrograficzna przedmiotów odkrytych w 2000 roku, w trakcie prac archeologicznych wyprzedzających budowę autostrady A–1, pozwoliła na ustalenie liczby poszczególnych rodzajów skał użytych do wytworzenia narzędzi kamiennych przez społeczność neolityczną tego rejonu. Badania wykazały, że do produkcji narzędzi wykorzystywano głównie krzemionkowe piaskowce kwarcowe oraz gnejsy biotytowe. Porównując wykształcenie litologiczne narzutniaków występujących w sąsiedztwie rejonu badań z materiałem stanowiącym podstawę wytwórczości neolitycznej, stwierdzono, że w okolicach Bocienia (Pojezierze Chełmińskie) podstawowym surowcem do produkcji narzędzi był lokalny materiał narzutowy (eratyczny).


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chachlikowski P.

-1997 Kamieniarstwo późnoneolitycznych społeczeństw Kujaw, Poznań.

Majerowicz A., Prinke A., Skoczylas J.

-1987 Neolityczny import surowców skalnych na obszar Wielkopolski w świetle badań petroarcheologicznych, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, t. 10, s. 69–89.

Majerowicz A., Skoczylas J.

-2001 Petroarcheologia i rozwój jej badań we wschodniej Wielkopolsce, Przegląd Geologiczny, t. 49, s. 495–498.

Nehring M.

-1987 Neolityczne narzędzia kamienne z terenu ziemi chełmińskiej, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, red. T. Wiślański, Toruń, s. 249–255.

Pomianowska H.

-2004 Petrografi czne badania obiektów kamiennych ze stanowiska Ruda (Dolina dolnej Wisły), maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii UMK, Toruń.

-2004 Petrografi czne badania obiektów kamiennych z okolic Sztynwaga (Dolina dolnej Wisły), maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii UMK, Toruń.

-2004 Petrografi czne badania obiektów kamiennych z Szynycha (Dolina dolnej

Wisły), maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii UMK, Toruń.

-2004 Petrografi czne badania obiektów kamiennych z okolic Lisewa (Pojezierze Chełmińskie), maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii

UMK, Toruń.

-2006 Petrografi czne badania obiektów kamiennych z rejonu Dźwierzna (Pojezierze Chełmińskie), maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii UMK, Toruń.

Prinke A., Skoczylas J.

-1980 Neolityczne surowce kamienne Polski środkowo-zachodniej. Studium archeologiczno-petrograficzne, Poznań–Warszawa.

Skoczylas J.

-2001 Zróżnicowanie użytkowania czwartorzędowych surowców skalnych w Wielkopolsce w neolicie i we wczesnym średniowieczu, [w:] Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfo klimatycznych – monitoring, ochrona, edukacja, red. A. Karczewski, Z. Zwoliński, Poznań, s. 491–501.

Skoczylas J., Joachemczyk L., Chachlikowski P.

-1992 Petrografi czne badania neolitycznych surowców skalnych Kujaw, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, nr 3, s. 53–59.

Trzepla M., Drozd M.

-2006 Szczegółowa mapa geologiczna Polski, skala 1:50 000, ark. Chełmża (282), Warszawa.

Zielińska I., Zieliński P.

-2002 Petroarcheologiczne badania neolitycznych narzędzi kamiennych w okolicy Osłonek (Nizina Kujawska), Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, seria A – Geografia Fizyczna, t. 53, s. 95–101.


Partnerzy platformy czasopism