WŁAŚCIWOŚCI GLEBY A ZACHOWANIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH – PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

Magdalena Majorek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/17926

Abstrakt


Zarys treści. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat współpracy pomiędzy archeologią, konserwatorstwem zabytków i gleboznawstwem. Zaprezentowano w nim wybrane właściwości gleby i ich możliwy wpływ na stan zachowania zabytków archeologicznych, zarówno tych wykonanych z surowców organicznych, jak i nieorganicznych. Wskazano przykłady udanej współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych nauk. W artykule zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia nowych rozwiązań w pracach badawczych dotyczących minionych epok.


Słowa kluczowe


stan zachowania zabytków archeologicznych, badania interdyscyplinarne, właściwości gleby, konserwatorstwo zabytków archeologicznych

Pełny tekst:

PDF 010

Bibliografia


Andrzejewski M., Socha T. 1998 Fosfor i jego przydatność w badaniach archeologicznych, [w:] Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, red. W. Śmigielski, Poznań, s. 57–64.

Balke B. 1975 W sprawie przydatności metody fosforanowej do badań archeologicznych, Archeologia Polski, t. 20, z. 1, s. 161–174.

Bączkowski W. 2004 Przestrzenne zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach osady obronnej kultury łużyckiej w Gzinie (pow. Chełmno), maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruń.

Bednarek R. 2008 Wykorzystanie metod gleboznawczych i paleopedologicznych w badaniach archeologicznych, [w:] Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, red. W. Chudziak, Toruń, s. 63–106.

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004 Badania ekologiczno-gleboznawcze, Warszawa.

Bednarek R., Kośko A., Prusinkiewicz Z., Szmyt M. 1996 Badania nad genezą wielowarstwowego poziomu próchnicznego na stanowisku archeologicznym w Opatowicach, Roczniki Gleboznawcze, t. 47, nr 1/2, s. 101–112.

Bednarek R., Jankowski M., Kwiatkowska A., Markiewicz M., Świtoniak M. 2004a Rekonstrukcja dawnej pokrywy glebowej oraz jej przekształceń na terenie zespołu osadniczego w Kałdusie, [w:] Wczesnośredniowieczny mezoregion osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, red. W. Chudziak, Mons Sancti Laurentii, t. 2, red. W. Chudziak, t. 2, Toruń, s. 185–197.

Bednarek R., Jankowski M., Kwiatkowska A., Markiewicz M., Świtoniak M. 2004b Zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach mezoregionu osadniczego w Kałdusie i jego otoczenia, [w:] Wczesnośredniowieczny mezoregion osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, red. W. Chudziak, Mons Sancti Laurentii, t. 2, Toruń, s. 199–208.

Bednarek R., Markiewicz M. 2007 Zawartość fosforu w glebach jako wskaźnik dawnej działalności człowieka na wczesnośredniowiecznych grodziskach w Pokrzydowie i Gronowie, [w:] Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, red. E. Smolska, P. Szwarczewski, Warszawa, t. 3, s. 7–14.

Bednarek R., Markiewicz M. 2009 Ślady zabudowy osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża (stanowisko 6) na podstawie analizy zawartości fosforu, [w:] Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i Materiały, t. 1, red. J. Gackowski, Toruń, s. 257–270.

Butzer K. W. 1982 Archaeology as human ecology, Cambridge.

Charzyński P., Markiewicz M., Majorek M., Bednarek R. 2015 Geochemical assessment of soils in the German Nazi concentration camp in Stutthof (Northern Poland), Soil Science and Plant Nutrition, t. 61, s. 47–54.

Drążkowska A., Grupa M. 1998 Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy zabytkom archeologicznym podczas wykopalisk, [w:] Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa, s. 13–46.

Glanc M. 2002 Przestrzenne rozmieszczenie zawartości fosforu na stanowisku archeologicznym Grodno, maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruń.

Gusdorf G. 1977 Past, present and future in interdisciplinary research, International Social Science Journal, t. 294, s. 581–600.

Korozja 1966 Korozja metali i stopów, t. 1, red. L. L. Shreir, Warszawa.

Kreft M. 2003 Wykorzystanie wyników badań paleopedologicznych do interpretacji warunków środowiska w okresie gospodarowania ludności kultury łużyckiej na przykładzie stanowiska archeologicznego w Boguszewie, maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruń.

Kurnatowska Z., Kurnatowski S. 2007 Rola zespołowych prac interdyscyplinarnych w całości postępowania badawczego, [w:] Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce. Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, t. 1, Poznań, s. 17–22.

Lund V., Coleman G., Gunnarsson S., Appleby M. C., Karkinen K. 2006 Nauka o dobrostanie zwierząt. Praca w obszarze wzajemnego oddziaływania pomiędzy naukami przyrodniczymi a socjalnymi, Applied Animal Behaviour Science, t. 97, s. 37–49.

Majorek M. 2010 Zróżnicowanie zawartości fosforu w powierzchniowych poziomach gleb na terenie byłego KL Stutthof, maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruń.

Michalski A. 2007 Wpływ pradziejowej działalności człowieka na przekształcenia pokrywy glebowej na stanowisku archeologicznym nr 26 w miejscowości Żygląd, gmina Papowo Biskupie, maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruń.

Moldenhawer K. 1963 Przydatność w archeologii metody fosforanowej i fluorowej oraz innych metod, Wiadomości Archeologiczne, t. 29, z. 4, s. 323–327.

Pająk M. 2006 Zróżnicowanie zawartości fosforu w powierzchniowych poziomach gleb w obrębie współczesnego gospodarstwa rolnego, maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruń.

Rhoten D. 2003 A multi-method analysis of the social and technical conditions for interdisciplinary collaboration. Final report, San Francisco.

Rapp G. R., Hill C. L. 2006 Geoarchaeology: the earth science approach to archaeological interpretation, Yale.

Renfrew A. C. 1976 Introduction, [w:] Geoarchaeology. Earth science and the past, red. D. A. Davidson, M. L. Shackley, London, s. 5–8.

Salter L., Hearn A. 1996 Outside the Lines. Issues in Interdisciplinary Research, Montreal.

Schiffer M. B. 1987 Formation processes of the archaeological record, Albuquerque.

Strzelczyk A. B., Karbowska-Berent J. 2004 Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń.

Systematyka gleb 2011 Systematyka gleb Polski, Roczniki Gleboznawcze, t. 63, nr 3, Warszawa.

Żołnowska B. 2006 Charakterystyka gleb wybranych toruńskich nekropolii, maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UMK, Toruń.


Partnerzy platformy czasopism