PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE I NOWOŻYTNE WYROBY SZKLANE ZE STANOWISKA PRZY ULICY TOKARSKIEJ W GDAŃSKU

Małgorzata Markiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/17917

Abstrakt


Zarys treści. W artykule zaprezentowano wybrane formy wyrobów szklanych (naczyń i szyb), pochodzące z badań archeologicznych na ulicy Tokarskiej 21–25 w Gdańsku. Kryterium wyboru stanowiła atrakcyjność i unikatowość form, ale także znaczna niekiedy ich liczba w obiektach, które użytkowane były przez mniej zamożną część gdańskiego społeczeństwa. Większość przedmiotów stanowią importy, dla których określono chronologię i pochodzenie.


Słowa kluczowe


wyroby szklane, importy, pochodzenie, chronologia, Gdańsk

Pełny tekst:

PDF 006 006

Bibliografia


Bogucka M. 1962 Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII wieku, Warszawa.

Bogucka M., Samsonowicz H. 1986 Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław.

Cerutti C., Dorigano A. 1998 Szkło XV–XX wieku, Warszawa.

Ciepiela S. 1970 Zabytki szklane ze stanowiska archeologicznego przy kościele św. Anny w Warszawie, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 9, 140–171.

Ciepiela S. 1977 Szkło osiemnastowieczne starej Warszawy, Warszawa.

Ciepiela-Kubalska S. 1991 Stan badań nad późnośredniowiecznym i nowożytnym szkłem użytkowym w Polsce (2 połowa XIII–XVII w.), AUNC, Archeologia 18, s. 173–189.

Drahotová O. 1984 Szkło europejskie, Warszawa.

Frỳda F. 1991 Typologie středověkého skla v Čechách od 13. do 15./16. stoletní, AUNC, Archeologia 18, s. 235–262.

Gołębiewski A. 1988 Puchary szklane typu Römer z terenu Polski północnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 36, nr 3, s. 433–448.

Gołębiewski A. 1992 Ornamentyka późnośredniowiecznych i nowożytnych naczyń szklanych (analiza zabytków archeologicznych z Elbląga i Torunia), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 40, nr 4, s. 469–491.

Gołębiewski A. 1997 Importy naczyń szklanych na Starym Mieście w Elblągu w średniowieczu i okresie nowożytnym, [w:] Archeologia Elbingensis, red. G. Nawrolska, J. Mandecki, t. 2, Elbląg–Gdańsk, s. 37–49.

Gołębiewski A. 1998 Użytkowanie naczyń szklanych w średniowiecznych miastach Pomorza i Prus, AUNC, Archeologia 7, s. 213–229.

Gołębiewski A. 2005 Szkła w stylu weneckim w nowożytnym materiale archeologicznym ze Starego Miasta w Elblągu, AUNC, Archeologia 29, s. 161–188.

Krawczyk M., Romiński W. 1999 Wyroby szklane z XIII–XVIII w. z badań archeologicznych w Nysie, Silesia Antiqua, t. 40, s. 132–159.

Markiewicz M. 1989 Szklanice fletowate z XIV/XV–XVIII w. odkryte na zamku w Kole (woj. konińskie), AUNC, Archeologia 14, s. 13–25.

Markiewicz M. 1995 Oszklenia okienne w ikonografii flamandzkiej i niderlandzkiej od XV do XVII wieku, AUNC, Archeologia 22, s. 77–86.

Markiewicz M. 2012 Wyroby ze szkła, [w:] Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, red. M. Wiewióra, Toruń, s. 292–299.

Markiewicz M. 2017 Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy u. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku, Szkło i Ceramika, nr 2, s. 13–16.

Olczak J. 1984 Archeologia w badaniach nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, AUNC, Archeologia 10, s. 51–64.

Olczak J. 2004 Nowożytny Kuttrolf z Gniewu, woj. pomorskie, [w:] Archeologia et historia urbana, red. R. Czaja i in., Elbląg, 475–481.

Polak A. 1981 Szkło i jego historia, Warszawa.

Rademacher F. 1933 Die deutschen Gläser des Mittelalters, Berlin.

Roeske W. 1986 Zabytkowe szkło apteczne w Muzeum Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie, Kraków.

Rubnikowicz M. 1995 Badania nad późnośredniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła na Pomorzu Gdańskim, AUNC, Archeologia 22, s. 51–64.

Rzepińska M. 1979 Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław.

Stąporek M. 2010 Teren pomiędzy ul. Tokarską a Długim Pobrzeżem. Kwerenda archiwalna dla celów przyszłych badań archeologicznych, maszynopis w archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Gdańsk.

Wąsowicz T. 1967 Legenda śląska, Wrocław.

Wyrobisz A. 1968 Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku, Wrocław.


Partnerzy platformy czasopism