ZNALEZISKA BELEMNITÓW Z WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO KOMPLEKSU OSADNICZEGO W KAŁDUSIE. PRÓBA INTERPRETACJI

Patryk Banasiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/17910

Abstrakt


Zarys treści. Celem interdyscyplinarnych studiów podejmowanych przez autora jest zasygnalizowanie znaczenia belemnitów w obrzędowości i codzienności społeczności wczesnośredniowiecznych, na przykładzie ośrodka w Kałdusie. Na podstawie źródeł etnograficznych i historycznych, wspartych analizami archeologicznego materiału źródłowego (w tym badaniami traseologicznymi), rozważany jest stopnień intencjonalności tych przedmiotów, a tym samym ich mocy informacyjnej do poznania wierzeń i zwyczajów Słowian.


Słowa kluczowe


belemnity, Kałdus, wczesne średniowiecze, traseologia, etnografia, paleontologia

Pełny tekst:

PDF 004

Bibliografia


Abramowicz A. 1979 Urny i ceraunie, Acta Archaeologica Lodziensia t. 27, Łódź.

Biblia Tysiąclecia 2000 Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań.

Biegeleisen H. 1929 Lecznictwo ludu polskiego, Kraków.

Brückner A. 1985 Mitologia słowiańska i polska, Warszawa.

Chudziak W. 1991 Periodyzacja ceramiki naczyniowej z dorzecza dolnej Drwęcy (VII–XI–XII w.). Podstawy chronologii procesów zasiedlenia, Toruń.

Chudziak W. 2003 Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, Mons Sancti Laurentii, t. 1, Toruń.

Chudziak W. 2010 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4), Mons Sancti Laurentii, t. 5, Toruń

Eliade M. 1993 Kowale i alchemicy, przeł. A. Leder, Warszawa.

Kielan-Jaworowska Z. 1963 Mały słownik paleontologiczny, Warszawa.

Kowalik A. 2004 Kosmologia dawnych Słowian. Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian, Kraków.

Kowalski P. 2007 Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa.

Krzyżaniak B., Pawlak A., Lisakowski J. 1974 Kujawy, t. 1, Kraków.

Lehman U., Hillmer G. 1991 Bezkręgowce kopalne, tłum. J. Kaźmierczak, Warszawa.

Masłowska E. 1996 Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, Kosmos, cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, red. J. Bartmiński, Lublin.

Mazurkiewicz M. 1991 Kamień piorunowy w polszczyźnie i kulturze ludowej (Szkic hasła do Słownika ludowych stereotypów językowych), [w:] Język a kultura, t. 1: Podstawowe pojęcia i problemy, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 149–155.

Moszyński K. 1934 Kultura ludowa Słowian, cz. 2, z. 1, Kraków.

Moszyński K. 1967 Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, wyd. 2 Warszawa.

Szczepański S. 2010 Kamień i skała w mitologii, wierzeniach i obyczajowości ludów indoeuropejskich, [w:] Kamienie w historii, kulturze i religii, red. R. Klimek, S. Szczepański, Olsztyn, s. 7–23.

Szyjewski A. 2003 Religia Słowian, Kraków.


Partnerzy platformy czasopism