Między archiwistyką a architekturą informacji

Wanda Krystyna Roman

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2018.011

Abstrakt


Archiwistyka, informatologia, zarządzanie dokumentacją i zarządzanie informacją to nauki pokrewne. W ostatnim czasie pojawiły się tendencje do scalenia ich w ramach nauki o informacji uznając, że mimo pewnych różnic w każdym obszarze mamy do czynienia z informacją. Stanowi to duże uproszczenie problemu, a doszukiwanie się bezpośrednich korzeni nauki o informacji w działalności archiwów jest kolejnym niedopowiedzeniem, bowiem pomija archiwistykę wyrosłą na praktycznej działalności archiwów oraz stanowiącą wyraźnie odrębny obszarem badawczym obejmującym archiwa i archiwalia. Nie kwestionując słusznych argumentów za uznaniem archiwistyki jako nauki informacyjnej, należy podkreślić, że tylko jeden z jej działów – informacja archiwalna powstająca w wyniku opracowania archiwaliów – jest obszarem wspólnym z informatologią. Podobnie rzecz wygląda z zarządzaniem dokumentacją, które zrodziło się na gruncie badań działalności kancelarii i biur oraz obiegu dokumentacji od jej wytworzenia do zniszczenia lub wieczystego zarchiwizowania. Niezależnie od nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, które wywarły istotny wpływ na sposoby tworzenia i przekazywania dokumentacji oraz inne czynności kancelaryjne, a także na sposób wykonywania funkcji przez archiwa, specyfika archiwistyki i zarządzania dokumentacją, decydująca wcześniej o ich odrębności, pozostała. Możliwa jest natomiast współpraca ze specjalistami z nauki o informacji, z architektami informacji odnośnie do działalności praktycznej – czyli zarządzania dokumentacją i informacją archiwalną w sieci.


Słowa kluczowe


archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, nauka o informacji, architektura informacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batorowska, Hanna, Barbara Czubała. Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996.

Buckland Michael Keeble, Ziming Liu. „History of information science.” Annual Review of Information Science and Technology 30 (1995): 385–416.

Burke, Colin. „History of Information Science.” Annual Reviev of Information Science and Technology 41, nr 1 (2007): 3–53. https://doi.org/10.1002/aris.2007.1440410108.

Chorążyczewski, Waldemar. Archiwistyka dla początkujących. Toruń, 2014. https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2191/Archiwistyka_dla_poczatkujacych_wersja_1.pdf?sequence=1.

Cisek, Sabina. „Informatologia w drugim dziesięcioleciu XXI w. Przedmiot, pole badawcze i miejsce w systemie nauk. Aneks. 2: Nauka o informacji, czyli o czym?” Opublikowane 4.10.2013. https://www.slideshare.net/sabinacisek/cisek-xii-forum-2013.

Cisek, Sabina. „Podstawy teorii i metodologii informatologii.” Opublikowane 1.10.2016. http://docplayer.pl/63276812-Podstawy-teorii-i-metodologii-informatologii.html.

Dembowska, Maria. Dokumentacja i informacja naukowa: zarys problematyki i kierunki rozwoju. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1965.

Dembowska, Maria. Nauka o informacji naukowej (informatologia): organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE, 1991.

Fajgielski, Paweł. Informacja w administracji publicznej: prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony. Wrocław: Presscom, 2007.

Gołembiowski, Maciej. System informacji archiwalnej. Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Gołembiowski, Maciej. Wprowadzenie do informacji naukowej dla archiwistów. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991.

Górny, Mirosław. „Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa.” W Nauka o informacji, red. Wiesław Babik, 23–40. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.

Górny, Mirosław, Piotr Nowak. Wstęp do informacji naukowej. Poznań: [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza], 1989.

Górny, Mirosław. „O formułowaniu problemów badawczych w nauce o informacji.” W Nauka o informacji w okresie zmian, red. Barbara Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro przy współpr. Mariusza Luterka, 43–51.Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.

Janiak, Małgorzata. Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: dynamika zmian w świetle piśmiennictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Kopiński, Krzysztof, Janusz Tandecki, red. Belliculum diplomaticum VI Thorunense: od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego. Toruń: Towarzystwo Naukowe, 2016.

Kulikowski, Juliusz Lech. Informacja i świat, w którym żyjemy. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1978.

Leska, Maria, Kazimierz Leski. „Informacja naukowa jako dziedzina wiedzy.” Zagadnienia Informacji Naukowej” 20 (1972): 7–28.

Morville, Peter, Louis Rosenfeld, Information Architecture for World Wide Web: Designing Large Scale Web Sites. 1998.

Nawrocki, Stanisław, „Archiwum jako ośrodek informacji.” W Stanisław Nawrocki. Archiwistyka i regionalizm, 285–296. Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1995.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. „Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.” Dostęp 15.02.2018. https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/2_wykaz_dziedzin_nauki_i_technik_wedlug_klasyfikacji_oecd.pdf.

Oleński, Józef. Ekonomika informacji: metody. Warszawa: Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, 2003.

Oleński, Józef. Ekonomika informacji: podstawy. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2001.

Pepłowska, Katarzyna. Archiwa cyfrowe w wybranych krajów europejskich, USA i Australii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

Piróg, Wojciech. Zagadnienia informacji i dokumentacji naukowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.

Czekaj, Janusz, red. Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Ratajewski, Jerzy. Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.

Robótka, Halina, red. Współczesna biurowość w administracji publicznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

Robótka, Halina. Współczesna biurowość: zagadnienia ogólne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

Robótka, Halina, red. Współczesna dokumentacja urzędowa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Roman, Wanda Krystyna. „Od opisu archiwalnego do metadanych.” Archiwista Polski 22, nr 1–2 (2017): 7–30.

Roman, Wanda Krystyna. Współczesna kultura dokumentacyjna. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

Rudecka-Onichimowska, Barbara., Poradnik metodyczny do nauki przedmiotu „Źródła informacji, działalność informacyjna”. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1997.

Ryszewski, Bohdan. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1985.

Skórka, Stanisław. „Architektura informacji – sztuka czy rzemiosło.” Opublikowano 17.100.2007. https://www.slideshare.net/skorkas/skorka-stanislaw-ai-dziedzina-czy-rzemioso.

Skupieński, Krzysztof. „Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w epoce bez papieru.” W Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość: pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5–7 września 2012 r., red. Waldemar Chorążyczewski, Krzysztof Stryjkowski, 243–255. Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2013.

Sosińska-Kalata, Barbara. „Ewolucja koncepcji informatologii (nauki o informacji).” W Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii: studia i szkice, red. Elżbieta Gondek, 115–137. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.

Sosińska-Kalata, Barbara. „Współczesne oblicze nauki o informacji w Polsce i za granicą.” W Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych: prace dedykowane profesor Barbarze Stefaniak, red. Elżbieta Gondek, Diana Pietruch-Reizes, 93–119. Katowice: WYdanwictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007

Stryjkowski, Kazimierz. Vademecum kancelaryjno-archiwalne. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2011.

Szymański, Józef. Nauki pomocnicze historii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Tomczak, Andrzej. „Archiwistyka polska (1918–1969): z dziejów kształtowania się dyscypliny naukowej i jej nazwy.” Rocznik Biblioteki Narodowej 7 (1972): 127–159.

Zygała, Ryszard. Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism