Archiwoznawstwo w XXI wieku – wyzwania, problemy, kierunki zmian

Hubert Michał Mazur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2018.007

Abstrakt


Archiwoznawstwo to dział archiwistyki zajmująca się badaniem historii archiwów, ich współczesnej organizacji oraz historii zespołów i zbiorów archiwalnych z uwzględnieniem ich zawartości treściowej. W związku z powyższym w refleksji archiwoznawczej można wyodrębnić zasadniczo trzy kierunki badań. Pierwszy stanowi historia archiwów jako instytucji, ich zadań, funkcji, metod pracy, personelu, lokali, wyposażenia i wielu innych aspektów działalności. Jako drugi należy wymienić refleksje nad organizacją współczesnych archiwów. Nurtem trzecim są z kolei badania nad zasobem archiwalnym, a ściślej, dziejami zespołów archiwalnych, ich zawartością, rozmieszczeniem. Szczególne miejsce wśród publikacji archiwoznawczych zajmują tzw. przeglądy archiwoznawcze. Są to teksty naukowe stanowiące prezentację, usystematyzowanie, omówienie materiałów archiwalnych – źródeł historycznych dotyczących określonej problematyki, wytworzonych w określonym czasie i na danym obszarze, znajdujących się w zasobie konkretnego archiwum, archiwów lub innej/innych placówek wykonujących zadania archiwalne. Początek XXI w. to z pewnością kryzys archiwoznawstwa, co wiązać należy z upadkiem funkcji opracowania zasobu i regresem w działalności naukowej archiwów. Informatyzacja archiwów i coraz większe możliwości wyszukiwawcze baz danych każą postawić pytanie o zasadność podejmowania inicjatyw na polu archiwoznawczym. Tymczasem bez archiwoznawstwa trudno wyobrazić sobie istnienie pozostałych działów archiwistyki. Wyniki badań archiwoznawczych powinny zaspokajać potrzeby informacyjne użytkowników i stanowić pomoc w realizacji funkcji udostępniania.


Słowa kluczowe


archiwoznawstwo, archiwistyka, przegląd archiwoznawczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamuszko, Władimir. „Organizacja archiwów na Białorusi.” Archeion 106 (2003): 191–206.

Aleksiejuk, Maciej, Marta Rzepecka-Aleksiejuk. „Kielecciana w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.” Archeion 114 (2013): 221–232.

Andrysiak, Ewa, red. Archiwa, biblioteki, muzea. Źródła do dziejów Wielkopolski południowej. Kalisz: KTPN, 2004.

Bachulski, Aleksy, Kazimierz Konarski, Adam Wolf. Polski słownik archiwalny. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1952.

Bagieński, Włodzimierz. „Akta Zarządu Miejskiego w Górze Kalwarii z 1945 r.” Archiwista Polski 11, nr 1 (2006): 65–73.

Barszcz, Anna. Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów w latach 1945–1996 jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014.

Biedziak, Agata. „Włoska sieć archiwów państwowych.” Archiwista Polski 13, nr 3 (2008): 51–66.

Biernat, Czesław. Problemy archiwistyki współczesnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1977.

Broda, Grażyna. „Materiały archiwalne do dziejów ziemi kłodzkiej w AP we Wrocławiu i Oddziale Zamiejscowym w Kamieńcu Ząbkowickim.” Archeion 111 (2011): 291–301.

Bryk, Adrianna. „Źródła do dziejów getta zduńskowolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi oraz jego Oddziału w Sieradzu.” Rocznik Łódzki 62 (2014): 161–176.

Chachlowska, Aneta. „Materiały związane ze Zbigniewem Herbertem w Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.” Krakowski Rocznik Archiwalny 15 (2009): 209–218.

Chojecka, Lidia, red. Archiwa i społeczeństwo: pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961–2011: materiały. Koszalin; Pruszcz Gdański: Archiwum Państwowe w Koszalinie [etc.], 2011.

Chorążyczewski, Waldemar. Archiwistyka dla początkujących. Toruń, 2014. https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2191/Archiwistyka_dla_poczatkujacych_wersja_1.pdf?sequence=1.

Chorążyczewski, Waldemar. „Uwagi o przedmiocie i problematyce zantropologizowanej archiwistyki.” W Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa, 25–35. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Chorążyczewski, Waldemar, Robert Degen, red. Ryszard Mienicki (1886-1956): archiwista i historyk. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.

Ciara, Stefan. Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78–1918, Warszawa: NDAP – Wydział Wydawnictw, 2002.

Dalecki, Maciej. „Źródła do dziejów wsi Żurawica w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu.” Rocznik Historyczno-Archiwalny 20 (2007–2008): 133–139.

Dębowska, Maria. „Archiwum norbertanek w Imbramowicach.”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 94 (2010): 29–38.

Drakoniewicz, Andrzej. „Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi dotyczące mniejszości narodowych i religijnych w Pabianicach.” Archeion 116 (2015): 328–339.

Dziatczyk, Anna. „Materiały archiwalne do powojennej historii Duszniki-Zdrój w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.” Rocznik Muzeum Papiernictwa 9 (2015): 65–79.

Gaul, Jerzy. „Akta dotyczące Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich w zespole Kancelarii Wojskowej Jego Wysokości Cesarza w Archiwum Wojny w Wiedniu.” Archeion 114 (2013): 147–156.

Gluza, Zbigniew. „Archiwa Ośrodka KARTA.” W Archiwistyka społeczna, red. Katarzyna Ziętal, 27–35. Warszawa.

Gmiterek, Henryk, oprac. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587–1632. Lublin: Archiwum Państwowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

Gojniczek, Wacław, Anna Rusnok. „Źródła do badań nad dziejami szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie, Książnicy Cieszyńskiej oraz Biblioteki Tschammera.” W Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego: materiały z konferencji naukowej, Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. Janusz Spyra, 27–49.Cieszyn: Książnica Cieszyńska, 2001.

Groszek, Daniel Marcin. „Archiwa w Wielkiej Brytanii – organizacja i działalność.” Teki Archiwalne. Seria Nowa 10 (2009): 5–30.

Guzek, Wioletta, Waldemar Chorążyczewski, Joanna Popłońska. Ryszard Przelaskowski. Dyrektor, bibliotekarz, archiwista. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2010.

Hajewski, Tomasz, Mirosław Węcki. „Dr Karl G. Bruchmann jako zwierzchnik niemieckiej służby archiwalnej na Górnym Śląsku w latach 1939–1943.”, Szkice Archiwalno-Historyczne 4 (2008): 75–95.

Hlebionek, Marcin. „Archiwum parafialne w Gietrzwałdzie do 1890 roku.”, Archiwista Polski 6, nr 1 (2001): 68–85.

Jagieła, Przemysław, Krzysztof Sznotala. „Materiały archiwalne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu dotyczące podchorążych Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej.” Łambinowicki Rocznik Muzealny 33 (2010): 125–140.

Jaśkowska, Zuzanna. „Hiszpańska sieć archiwalna. Historia i organizacja.” Archiwista Polski 21, nr 1 (2016): 7–15.

Jaśkowska, Zuzanna. „Spuścizna prof. Marii Paradowskiej w PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.” Przegląd Archiwalno-Historyczny 1 (2014): 21–28.

Jędrzejewski, Przemysław. „Akta Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych (1790–1794)”. Krakowski Rocznik Archiwalny 13 (2013): 129–157.

Kalinowska-Wójcik, Barbara. „Ezechiel Zivier – życie i działalności archiwisty i historyka na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku.”, Szkice Archiwalno-Historyczne 4 (2008): 37–47.

Kania, Natalia. „Archiwalia z okresu pierwszej wojny światowej dotyczące Gliwic w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach.” W Wojna z Górnym Śląskiem w tle: źródła, muzealia, projekty badawcze, red. Dawid Keller, Sebastian Rosenbaum, 118–125. Katowice; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Klimiuk, Kamil. „Archiwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – organizacja i działalność.” Teki Archiwalne. Seria Nowa 10 (2009): 31–46.

Kołodziej, Edward. Zarys dziejów Archiwum Akt Nowych w latach 1919–2008. Warszawa: Archiwum Akt Nowych, 2008.

Kowal, Bogumiła. „Archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Narodowego w Przemyślu.” W Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. Tomasz Czarnota, Marek Konstankiewicz, 89–106. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

Krochmal, Anna. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; Przemyśl: Archiwum Państwowe, 2016.

Krupa, Sławomira. „Eustachy Czosnowski. Kierownik Archiwum Miejskiego w Bytomiu w latach 1945–1951.” Szkice Archiwalno-Historyczne 5 (2009): 141–151.

Krupa, Sławomira. „Materiały do dziejów powstań śląskich w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach.” Szkice Archiwalno-Historyczne 8 (2011): 197–221.

Krupa, Sławomira, Antonina Staszków. „Personel Staatsarchiv Kattowitz w latach 1939–1945 w świetle ich akt osobowych.” Szkice Archiwalno-Historyczne 6 (2010): 101–116.

Kulecka, Alicja, red. Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej: zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Kwiatkowska, Wiesława. Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępniania. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, 2014.

Kwiatkowski, Dariusz. „Miejsce Archiwum PAN w strukturze Polskiej Akademii Nauk.” Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 12–14 (2005–2007): 45–50.

Laszuk, Anna, red. Między Sekwaną a Wisłą. Źródła do dziejów Francji i stosunków polsko-francuskich w archiwach polskich. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; „ASPRA-JR”, 2002.

Lenart, Mirosław, red. Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji, cz. 1–2. Opole: Archiwum Państwowe; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2013.

Lesiak-Przybył, Bożena, Aldona Warzecha. Materiały archiwalne związane z osobą Heleny Modrzejewskiej przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie: przewodnik. Kraków: Archiwum Państwowe, 2009.

Łaborewicz, Edyta. „Źródła z dziedziny hydrotechniki w archiwaliach Legnicy sprzed 1945 r.” Archeion 99 (1998): 203–206.

Łaborewicz Iwo. „Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Organizacja Powiatowego Archiwum Państwowego w Zgorzelcu 1950 r.” Archiwista Polski 18, nr 3 (2013): 25–29.

Łaborewicz Iwo. „Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Zakup archiwaliów przez Powiatowe Archiwum Państwowe w Legnicy – 1955 rok.” Archiwista Polski 19, nr 3 (2014): 63–67.

Łaborewicz Iwo. „Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Poszukiwania kandydata na stanowisko kierownika Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu. 1951 rok.”, Archiwista Polski 19, nr 4 (2014): 11–18.

Łosowski, Janusz. „Staropolskie akta sądów szlacheckich i miejskich województw lubelskiego i bełskiego oraz ziemi chełmskiej w archiwach Moskwy i Jarosławia.”, Archeion 107 (2004): 363–373.

Machej, Anna. „Wacław Bandura i Karol Bałon – pierwsi kierownicy cieszyńskiego archiwum.” Szkice Archiwalno-Historyczne 4 (2008): 96–98.

Maciejewska, Wanda, red. Polski słownik archiwalny. Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1974.

Magier, Dariusz. „Czas archiwozofii.” W Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna – wczoraj – dziś – jutro, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, 9–20. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Magier, Dariusz. „Źródła do dziejów regionu bialskopodlaskiego przechowywane i kształtowane przez Oddział AP w Radzyniu Podlaskim.” W Źródła do dziejów regionu: I Siedlecka Sesja Archiwalna, red. Urszula Głowacka-Maksymiuk, Grzegorz Welik, 63–75. Siedlce: FRBR „Sigillum”; AP, 2002.

Majewski, Piotr. Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005.

Małek, Ariusz B. Kamera wojny i domen Departamentu Białostockiego Nowych Prus Wschodnich 1796–1807: monografia zespołu archiwalnego. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydział Wydawnictw, 2007.

Mamczak-Gadkowska, Irena. Archiwa państwowe II Rzeczpospolitej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.

Mamczak-Gadkowska, Irena. Józef Paczkowski i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej. Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Matuszak, Tomasz. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951. Piotrków Trybunalski; Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych [etc.], 2009.

Matuszak, Tomasz. „O potrzebie prowadzenia badań archiwoznawczych uwag kilka.” W Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna – wczoraj – dziś – jutro, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, 321–336. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Matuszek, Elżbieta. „Stanisława Poprawska (1909–1985).” Szkice Archiwalno-Historyczne 5 (2009): 153–156.

Mazur, Hubert. „Działalność naukowa i wydawnicza Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1984–2011.” Świętokrzyskie Studia Archiwalno Historyczne 1 (2012): 65–96.

Mazur, Hubert. „Źródła do dziejów Chęcin w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.” Między Wisłą a Pilicą 12 (2011): 165–200.

Mazur, Hubert. „Źródła do dziejów uzdrowisk w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63, nr 3 (2015): 511–526.

Morawski, Tomasz. „Materiały archiwalne dotyczące Szkoły Podchorążych Sanitarnych przekazane w darze Głównej Bibliotece Lekarskiej.” Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 362 (2000): 99–102.

Nabożny, Marcin. „Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie. Powstanie, zasób i działalność.” Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 97 (2012): 139–207.

Newman, Joanna. „Archiwa społeczne na Antypodach. Przekrojowy opis stanu dziedziny i problemów, które napotyka się w Nowej Zelandii.” W Archiwa społeczne. Modele współpracy z państwem, red. Katarzyna Ziętal, 130–143.Warszawa: Ośrodek KARTA, 2015.

Niedźwiedzka, Magdalena. „Zarys dziejów Filmoteki Narodowej.” Archiwa – Kancelarie – Zbiory 5(7) (2014): 93–109.

Niestrój, Henryk. „Wynagrodzenie, a praca naukowa w archiwum”. Dostęp 28.01.2018. http://rotulus.arcaion.pl/archiwistyka/wynagrodzenie-a-praca-naukowa-w-archiwum/.

Osiecka, Małorzata. „Mosty na Wiśle w Warszawie w latach 1800-1914. Źródła archiwalne przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych.” W Mosty – dzieła sztuki i inżynierii, zabytki: materiały sesji naukowej, Warszawa, 25–26 maja 2000 roku, red. Bożena Wierzbicka, 71–86. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2001.

Płaza, Stanisław. Źródła rękopiśmienne do dziejów wsi w Polsce feudalnej. Studium archiwoznawcze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Prałat, Emilian. Ród historii, historia rodu: archiwum kopaszewskie Chłapowskich. Leszno: Archiwum Państwowe; Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński; [Warszawa]: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2016.

Ratajewska, Barbara. Materiały archiwalne do dziejów Wschowy. Leszno: Archiwum Państwowe; [Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych], 2013.

Robótka, Halina. Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.

Robótka, Halina, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak. Archiwistyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Roman, Wanda Krystyna. Centralne Archiwum Wojskowe 1918–1998: tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.

Romaniuk, Zbigniew. „Źródła do początków obwodu białostockiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.” Białostocczyzna 1–2 (2001): 28–36.

Ryszewski, Bohdan. Archiwistyka: przedmiot, zakres, podział: studia nad problemem. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Ryżewski Grzegorz. „Źródła do dziejów rodu Chreptowiczów i Grodzieńszczyzny z XV–XIX w. w archiwach i bibliotekach polskich i zagranicznych (wschodnich).” W Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie: źródła historyczne, stan badań: materiały z konferencji, red. Marek Kietliński, 63–68. Białystok: „Prymat”, 2003.

Sieliamieniew, Wiaczesław. „Narodowe Archiwum Republiki Białoruś – wiodąca krajowa instytucja archiwalna.” Archiwista Polski 11, nr 1 (2006): 9–14.

Sikorski, Juliusz. „Materiały fotogrametryczne w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.” Archiwista Polski 21, nr 3 (2016): 63–74.

Sikorski, Robert. „Materiały archiwalne dotyczące Kościoła rzymskokatolickiego w okresie II Rzeczypospolitej w zespole: Akta Miasta Częstochowy (1759-1945).” Szkice Archiwalno-Historyczne 3 (2007): 113–122.

Skrzyński, Tomasz. „Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności: z przeszłości i teraźniejszości.” Archiwista Polski 9, nr 1 (2004): 17–23.

Sobańska, Karolina. „Kształtowanie zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1945–1955.” Szczeciński Informator Archiwalny 19 (2006): 43–68.

Sobczak, Anna. „Bundesarchiv – największa sieć archiwalna w Niemczech.” Archiwista Polski 13, nr 3 (2008): 67–76.

Sobolowa, Barbara. „Udostępnianie zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w latach 1945–1978.” Miscellanea Historico-Archivistica 1 (1985): 73–86.

Sołtan, Andrzej. „Źródła do dziejów Warszawy popowstaniowej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym.” Almanach Muzealny 3 (2001): 177–186.

Sowa, Jonna. „Halina Bolesławska (1954–1999).” Szkice Archiwalno-Historyczne 5 (2009): 157–158.

Stelmach, Roman. „Źródła archiwalne do historii franciszkanów-obserwantów na Śląsku w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.” W Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu, red. Jakub Kostowski, 77–89. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005.

Stępień, Wojciech. „Archiwa państwowe na Słowacji: organizacja, działalność, zasoby.” Teki Archiwalne. Seria Nowa 10 (2009): 47–70.

Szczepańczyk, Joanna. „Józefa Okoniewska - archiwistka Archiwum Książąt Pszczyńskich.” Szkice Archiwalno-Historyczne 4 (2008): 70–74.

Szymański Józef. Nauki pomocnicze historii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Tandecki, Janusz. Archiwa w Polsce w latach 1944–1989: zarys dziejów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

Tomczak, Andrzej. Zarys dziejów archiwów polskich, cz. I–II. Toruń: UMK, 1974–1980.

Wachowiak, Bogdan, Zygmunt Szultka, wyd. Źródła do dziejów ziemi lęborsko-bytowskiej: od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim (1657–1815), t. 1–2. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Edukacji i Współpracy z Zagranicą, 2011.

Wakuluk, Lidia. „Materiały archiwalne dotyczące okupacji hitlerowskiej w zasobie archiwum inowrocławskiego – wartość badawcza.” Ziemia Kujawska 18 (2005): 163–170.

Walichnowski, Tadeusz, red. Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materiały archiwalne 1981–1983. Warszawa: „Comandor” 2001.

Woszczyński, Bolesław, Violetta Urbaniak, red. Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce. Warszawa: „DiG”; NDAP, 2001.

Więch-Tchórzewska, Wanda. „Najcenniejsze materiały archiwalne do dziejów Wschodniego Mazowsza i Południowego Podlasia w zespole akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych [w AGAD].” W Źródła do dziejów regionu: I Siedlecka Sesja Archiwalna, red. Urszula Głowacka-Maksymiuk, Grzegorz Welik, 83–91. Siedlce: FRBR „Sigillum”; AP, 2002.

Wlezień, Paweł. „Archiwum Zakładowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie jako przykład archiwum zbiorczego na szczeblu wojewódzkim.” W Archiwa przejściowe i zbiorcze: organizacja i funkcjonowanie, red. Dorota Drzewiecka, Marlena Jabłońska, 89–104. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism