Relacje oral history jako obiekty archiwalne

Anna Żeglińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2011.005

Abstrakt


Relacje oral history są przedmiotem zainteresowania różnych placówek kulturalnych – muzeów, bibliotek, archiwów, instytutów naukowych. Zależnie od profilu działalności, odmiennie są w tych instytucjach traktowane i różne w nich znajdują miejsce. Wobec braku akt dokumentujących wiele przejawów życia i działalności społeczeństwa polskiego, spowodowanego wydarzeniami wojennymi czy też powojennymi czynnikami ustrojowymi (cenzura, likwidowanie dokumentów „niewygodnych”), mogą stać się wartościowymi źródłami uzupełniającymi. Mimo nieustającego rozwoju techniki i coraz doskonalszych metod zapisu dźwięku i obrazu – relacje oral history uważane są za materiał uzupełniający, a nie równorzędną formę gromadzonych zasobów. Istniejące zasoby wymagają jednolitego uporządkowania i opracowania oraz wymiany informacji i doświadczeń nie tylko w ramach jednej sieci archiwalnej, ale również między zainteresowanymi placówkami. Celem artykułu jest wskazanie katalogu problemów związanych z istnieniem relacji oral history we wszelkich archiwach gromadzących lub mogących je gromadzić.

Słowa kluczowe


oral history; relacje oral history w archiwach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańkowski P., Porządkowanie archiwaliów prywatnych, Archeion, t. 19–20, 1951.

Karczowa H., Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 1979.

Karczowa H., Z problemów oceny i archiwizacji materiałów fonograficznych, Archeion, t. 66, 1976.

Lewandowska I., Bogdanowicz A., Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych, http://archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/komputerowe_metody.pdf.

Lewandowska I., Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej, [w:] Historia – Archiwistyka – Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009.

Lewandowska I., Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, [w:] E. Cyfus, A życie toczy się dalej…, cz. 2, Olsztyn 2006.

Lewandowska I., Wywiad jako technika otrzymywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, Echa Przeszłości, t. 5, 2004.

Lewandowska I., Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, cz. 3: Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006.

Robótka H., B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

Robótka H., Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno- -kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988.

Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot – Zakres – Podział. Studia nad problemem, Warszawa–Poznań 1972.

Ryszewski B., Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism