Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Archiwa - Kancelarie - Zbiory?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wersją pierwotną czasopisma (referencyjną) jest wydanie papierowe, sygnowane numerem ISSN 1895-9075.

Redakcja stale przyjmuje teksty do publikacji w roczniku "Archiwa - Kancelarie - Zbiory". Aby wprowadzić tekst do konkretnego rocznika, autor musi przesłać go najpóźniej do 30 czerwca.

Teksty mogą być zgłaszane jedynie za pośrednictwem Akademickiej Paltformy Czasopism (apcz.umk.pl)

Przesyłane do Redakcji teksty powinny być oryginalne, kompletne i wcześniej niepublikowane. Przyjmowane są przede wszystkim artykuły w języku polskim i angielskim. Jesteśmy jednak otwarci na publikowanie artykułów w innych językach państw sąsiadujących z Polską i spotykanych w materiałach z zasobów polskich archiwów (niemieckim, litewskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, słowackim i czeskim).

 

Teksty prosimy przygotowywać według poniższego schematu:

0. ARTYKUŁ NIE MOŻE ZAWIERAĆ INFORMACJI O AUTORZE, SZCZEGÓLNIE JEGO IMIENIA I NAZWISKA

1. Teksty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism (apcz.pl), w pliku tekstowym. Tekst powinien zostać sformatowany według schematu:

a) krój pisma Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie – rozmiar 10,

b) marginesy 2,5 cm,

c) odstęp między wierszami 1,5,

d) tekst wyjustowany,

e) strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi,

f) czarny kolor znaków,

g) odstępy między znakami – standardowe, 0 pkt.,

h) akapity – wcięcie 1,25 cm.

2. Nie wyznaczamy maksymalnej objętości tekstów przeznaczonych do publikacji w AKZ.

3. Do przesłanego tekstu należy dołączyć:

a) w przypadku artykułów oraz edycji źródeł streszczenia w języku polskim, prezentujące główne ustalenia autora zapisane w tekście; streszczenia powinny obejmować przynajmniej pół strony wydruku (1500-2000 znaków ze spacjami); formularz zgłoszeniowy w APCz przewiduje na te informacje osobne pole w kroku „3. Wprowadź metadane”,

b) krótką notę biograficzną o autorze, zawierającą informacje o zainteresowaniach badawczych, najważniejszych dotychczasowych publikacjach, stronie internetowej, aktualny adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej; w przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej; te dane jako osobny plik prosimy dołączyć do zgłoszenia w kroku „4. Prześlij dodatkowe pliki”,

c) aktualne  zdjęcie; jak wyżej, plik ze zdjęciem prosimy dołączyć do zgłoszenia w kroku „4. Prześlij dodatkowe pliki”.

4. Aparat naukowy:

a) wykaz literatury i źródeł wykorzystanych w przesłanych do publikacji artykułach i edycjach powinien być załączony na końcu każdego tekstu; ten sam wykaz należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym w APCz, w kroku „3. Wprowadź metadane”,

b) stosować należy przypisy dolne o ciągłej numeracji w całym tekście rozpoczynając od 1; stosowanie skrótów w przypisach jest dowolne (tamże, ibidem, op.cit., loc.cit., wyd., oprac., red., ed.), należy zachować konsekwencję w całym tekście,

c) jeśli zamiast skrótów w przypisach zastosowane zostaną incipity prac wielokrotnie cytowanych nie umieszczamy przy nich wielokropka,

d) opis bibliograficzny książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, numer stron/y,

e) opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma, tom/rocznik cyframi arabskimi, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strona/y,

f) opis bibliograficzny artykułu z pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, [w:] tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą, skrót „red.”,  inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, numer stron/y,

g) biogramy z "Polskiego Słownika Biograficznego" i wydawnictw podobnych należy traktować jak artykuły w wielotomowej pracy zbiorowej (inicjał imienia, nazwisko, tytuł biogramu kursywą, [w:] PSB, rok wydania, nr tomu, numer stron/y),

h) jeśli autor decyduje się przywołać w przypisie tytuł aktu prawnego publikowanego w dzienniku urzędowym, jego opis należy przygotować zgodnie z zasadami sformułowanymi wyżej dla artykułów z czasopism; jeśli odwołując się do fragmentu dziennika urzędowego autor nie podaje tytułu aktu prawnego, w przypisie wystarczy podać tytuł dziennika urzędowego (ewentualnie jego skrót), rok wydania, numer, pozycję i numer stron/y,

i) opis źródeł archiwalnych powinien zawierać pełną nazwę archiwum, nazwę zespołu ew. zbioru archiwalnego, sygnatury archiwalne, numer/y kart lub stron; jeśli autor uznaje za zasadne, może dodać tytuł przywoływanego dokumentu, w tym wypadku powinien on zostać ujęty w cudzysłów, 

j) opisy bibliograficzne prac opublikowanych w słowiańskich alfabetach cyrylickich, nazwy archiwów i zespołów archiwalnych publikowane są według oryginalnego (cyrylickiego) zapisu.

5. Elementy tekstu właściwego:

a) cytaty:

- źródła należy cytować w języku oryginału; autor może dodać również swoje tłumaczenie na język polski,

- opuszczenia w cytowanym tekście powinny być zaznaczone wielokropkiem w nawiasie kwadratowym,

b) pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby:

- zależy zachować oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób występujących w tekście; stosowanie formy polskiej imion, nazwisk, czy określeń osób może dotyczyć: panujących, świętych, spolonizowanych cudzoziemców, czy osób powszechnie znanych,

- imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście zasadniczym lub w przypisie rzeczowym (nie dotyczy przypisów bibliograficznych) należy przytoczyć w pełnym brzmieniu, w dalszej części tekstu wystarczy podać samo nazwisko,

c) skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki:

- zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np. 11 111, 222 222,

- w tekstach należy stosować ogólnie przyjęte skróty: „itd.”, „m.in.”, „np.”, „r.”, „w.”; jeśli stosuje się skróty niejasne, mogące budzić wątpliwości, przyjęte specjalnie do przesyłanego tekstu, należy je wyjaśnić przy pierwszym użyciu w przypisie, a jeśli ich specyfika wymaga szczegółowej analizy – w tekście właściwym,

- przy zapisie miesięcy w datach w tekście należy stosować cyfry rzymskie,

- przy różnych stylach (kalendarzach) należy podać obydwie daty,

- jeśli nie podaje się daty dziennej, miesiąc zawsze należy zapisać słownie, np. w marcu 1953 r.

6. Wykresy, tabele i ilustracje:

a) wykresy, tabele i ilustracje (rysunki, zdjęcia, fotokopie, mapy) zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji; w przypadku rysunków, zdjęć, fotokopii i map należy dostarczyć je także w postaci osobnych plików,

b) numer i tytuł należy umieścić pod wykresem, tabelą lub ilustracją, poniżej źródło, z zachowaniem zasad właściwych dla przypisów,

7. W tekście zasadniczym można stosować wyróżnienia: kursywę dla tytułów publikacji i wyrażeń obcojęzycznych, pogrubienie oraz śródtytuły. Wyróżnienia powinny być stosowane konsekwentnie w całym tekście, nie należy w ten sam sposób wyróżniać różnych kategorii elementów tekstu

8. Artykuły publikowane w AKZ są recenzowane. Warunkiem publikacji tekstu, w którym zasugerowano poprawki jest odniesienie się do nich przez autora. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów.

9. Po przyjęciu tekstu do druku autor jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Umowy licencyjnej. Umowa w dwóch egzemplarzach przekazywana jest do Wydawnictwa UMK. Należy ją przesłać pod adres: Redakcja rocznika "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", Instytut Historii i Archiwistyki UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń (punkt ten dotyczy autorów wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

  2. 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.

  3. 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).

  4. 4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

  5. 5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.

  6. 6. Wyrażam zgodę na upublicznienie przesłanych przeze mnie danych osobowych (w tym wizerunku) na łamach wydawanego przez UMK czasopisma 'Archiwa - Kancelarie - Zbiory' (w wersji tradycyjnej i elektronicznej).
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.
Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

 


Partnerzy platformy czasopism