Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Archiwa - Kancelarie - Zbiory" to jedyne w Polsce czasopismo archiwalne wydawane przez uniwersytet, a nie przez archiwum czy stowarzyszenie archiwistów. Uniwersyteckość zobowiązuje. Nie zamykamy się na teksty prezentujące praktyczne i bieżące problemy archiwistyki, szczególnie jednak otwieramy się na badania podstawowe. Wyróżnikiem naszego periodyku jest szeroka obecność teorii archiwalnej czyli refleksji ogólnej o dziedzinie archiwalnej. Jest to refleksja tłumacząca zjawiska przeszłe i teraźniejsze, ale też wybiegająca w przyszłość archiwistyki.

 

Działy

STUDIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

MATERIAŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KRONIKA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

RECENZJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania:
1. Recenzentami prac zgłaszanych do Archiwów - Kancelarii - Zbiorów są uczeni jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie.

2. Nadsyłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez jednego z członków komitetu redakcyjnego, a następnie recenzowane przez dwóch rzetelnych i niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami komitetu redakcyjnego ani rady naukowej czasopisma.

3. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad anonimowości. Redakcja pilnuje, aby między recenzentami i autorami nie zachodził konflikt interesów.

4. W sytuacjach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.

5. Każda recenzja ma formę pisaną (wg załączonego wzoru .pdf lub .docx) i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Autorzy są informowani o wynikach oceny złożonych do czasopisma prac, zgłoszonych przez recenzentów uwagach i mają możliwość naniesienia poprawek.

7. Umowy o przygotowanie recenzji gwarantują rzetelność i terminowość, a recenzje niezgodne z umowami nie są przyjmowane.

8. Aktualna lista recenzentów jest dostępna na stronie rocznika. W każdym z tomów ukazujących się w wersji papierowej podawane są nazwiska recenzentów oceniających prace w nim publikowane.

Procedura recenzowania artykułów i edycji materiałów źródłowych nadsyłanych do Archiwów - Kancelarii - Zbiorów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapisanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Kolegium recenzentów

Jerzy Bednarek (Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Oddział w Łodzi)

Aleksandr Belâvskij (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś)

Tomasz Bożerocki (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Dorota Drzewiecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Andrea Guidi (Birkbeck - University of London, Wielka Brytania)

Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie)

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Olga Ivanova (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś)

Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Anastasiâ Konʹkova (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Rosja)

Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński/Archiwum Narodowe w Krakowie)

Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wiesława Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach/Archiwum Państwowe w Siedlcach)

Irena Mamczak-Gadkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Haik T. Porada (Komisja Historyczna ds. Pomorza/Instytut Geografii Regionalnej Leibniza, Niemcy)

Władysław Stepniak (Warszawa)

Zbyněk Sviták (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)

Marzena Świgoń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Kšištof Tolkačevski (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Rada naukowa

doc. dr Zinaida Antonowicz (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś)

dr Martina Bolom-Kotari (Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy)

dr Nils Jörn (Archiwum Miejskie w Wismarze, Niemcy)

prof. dr Arvydas Pacevičius (Uniwersytet Wileński, Litwa)

dr Lenka Pavlíková (Archiwum Państwowe w Bratysławie, Słowacja)

dr Vitaliy Perkun (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

dr Bogdan Popovici (Archiwum Narodowe w Braszowie, Rumunia)

prof. dr hab. Bohdan Ryszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. UMCS, dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. UWM, dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Wojciech Woźniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych)

 

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo “Archiwa – Kancelarie – Zbiory” jest uwzględnione w:

Central European Journal of Social Sciences and Humanities - CEJSH,

Dictionary of Open Access Journals - DOAJ,

ERIH PLUS,

- Google Scholar,

Index Copernicus,

- PBN/POL-Index.

AKZ znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 198, rok 2016) - 10 pkt

 

Informacja o niepobieraniu opłat

REDAKCJA NIE POBIERA OPŁAT ZA PRZYJĘCIE ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI I PRZYGOTOWANIE ICH DO DRUKU.

 

Zasady etyki i oświadczenie dot. nadużyć

Autorzy deklarują, że artykuł jest ich oryginalną pracą (nie został napisany przez osoby trzecie i wśród wskazanych autorów nie ma osób, które nie uczestniczyły w jego przygotowaniu). Ponadto potwierdzają, że praca nie została już opublikowana gdzie indziej.Partnerzy platformy czasopism