Early Medieval hillforts and the possibilities of their investigation by geophysical methods

Peter Milo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2019.001

Abstrakt


This contribution deals with research into early medieval hillforts by means of geophysical methods. Comparison of archaeological sources and results of geophysical measurements was used for the analysis of some previous and more recent results, while future possibilities of research are outlined as well. In geographical terms, the article focuses on the north regions of the Central Danubian Basin, particularly Moravia and western Slovakia. The research is aimed at integral sections of Great Moravia that was forming in this territory in the 9th century, whereas the majority of local hillforts are connected with its existence. Archaeology of the neighbouring regions in the period of the early Middle Ages is in many respects similar to that of the Central Danubian Basin, and the general outcomes can thus be extended to the whole of Central Europe.


Słowa kluczowe


hillforts; early medieval; geophysical methods; Moravia; Slovakia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bialeková D., 1978, Výskum a rekonštrukcia fortifikácie na slovanskom hradisku v Pobedime, Slovenská Archeológia 26, p. 149–177.

Bialeková D., 1996, Der slawische Burgwall von Pobedim (Ein Beitrag zur Lösung chronologischer und gesellschaftlich-historischer Fragen), [in:] Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa. Mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung. Symposion Mikulčice, 5.–9. September 1994, Internationale Tagungen in Mikulčice 3, eds. Č. Staňa, L. Poláček, Brno, p. 141–147.

Bialeková D., 1998, Zur Bautechnik der Befestigungsmauer des Burgwalls in Pobedim, Bez. Trenčín, [in:] Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Tagung Nitra vom 7. bis 10. Oktober 1996, eds. J. Henning, A. Ruttkay, Bonn, p. 383–390.

Dostál B., 1975, Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec, Brno.

Dostál B., Hašek V., Měřínský Z., Vignatiová J., 1981, Uplatnění geofyziky při archeologickém výzkumu opevněných sídlišť na Moravě, Vlastivědný věstník Moravský 33, p. 49–59.

Dresler P., 2011, Opevnění Pohanska u Břeclavi, Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 11, Brno.

Dresler P., Macháček J., Milo P., Stratjel F., 2013, LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi, [in:] Archeologie a letecké laserové skenování krajiny/Archaeology and airborne laser scanning of the landscape, eds. M. Gojda, J. John. Plzeň, p. 111–126.

Dresler P., Milo P., Šešulka V., 2007, Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic, [in:] 7th International Conference on Archaeological Prospection, Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, vol. 41, no. 1, p. 142–144.

Fottová E., Henning J., Ruttkay M., 2007, Archeologický výskum včasnostredovekého hradiska v Majcichove. Archäologische Grabung eines frühmittelaltrelichen Burgwalls in Majcichov, [in:] Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums, Archaeologia Slovaca Monographiae, Studia 9, eds. K. Pieta, A. Ruttkay, M. Ruttkay, Bojná, Nitra, p. 217–236.

Gajdoš V., 1978, Výsledky geoyzikálneho prieskumu na niektorých archeologických lokalitách na Slovensku, [in:] Geofyzikální prospekce v archeologii. 2. celoštátny seminár archeogeofyziky, Nové Vozokany 1976, Zprávy ČSSA 19, 1977, p. 115–117.

Hašek, V., Měřínský Z., 1991, Geofyzikální metody v archeologii na Moravĕ, Brno.

Hašek V., Měřínský Z., Unger J., Vignatiová J., 1983, Výsledky geofyziky v archeologickém výzkumu a průzkumu na Moravě v letech 1979–1982 a jejich metodický přínos, [in:] Geofyzika a archeologie. 4. celostátní symposium, Dům vědeckých pracovníků ČSAV Liblice, 1.–4. listopadu 1982, Praha, p. 141–153.

Henning, J., Milo P., 2005, Geofyzikálne prieskumy na rôznych typoch včasnostredovekých lokalít: sídlisko, hradisko, pohrebisko, [in:] Ve službách archeologie 6, Brno, p. 139–150.

Kalousek F., 1971, Břeclav-Pohansko I. Velkomoravské pohřebiště u kostela, Brno. Kováčová L., Kovár B., Milo P., 2015, Hradisko Pružina-Mesciská a jeho okolie (Hillfort Pružina-Mesciská and its vicinity), [in:] Hradiská – Svedkovia dávnych čias. Zborník odborných príspevkov o hradiskách a ich obyvateloch, eds. P. Jencík, V. Struhár, Dolná Mariková, p. 175–185.

Křivánek R., 2005, Geofyzikální měření na Pohansku u Břeclavi v letech 2000–2002, Archeologické rozhledy 57, p. 139–146.

Ludikovský K., Hašek V., Obr F., 1978, Geofyzikální výzkum příčného valu na slovanském hradisku v Pobedimi, Slovenská Archeológia 26, p. 185–192.

Macháček J., 2005, Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků?, Archeologické rozhledy 57, p. 100–138.

Milo P., 2009, Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk. Prínos pre archeológiu alebo strata času?, [in:] Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice, Brno, p. 38–54.

Milo P., 2014, Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik, Studien zur Archäologie Europas 21, Bonn.

Milo P., Dresler P., Macháček J., 2011, Geophysical prospection at the Břeclav-Pohansko stronghold, [in:] Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Bd. 14, eds. J. Macháček, Š. Ungerman, Bonn, p. 79–88.

Milo P., Murín I., Prišťáková M., Tencer T., Vágner M., 2019, Non-destructive survey of early medieval ramparts in the Czech Republica and Slovakia, [in:] New global perspectives on archaeological prospection. 13th International Conference on Archaeological Prospection, 28 August–1 September 2019, Sligo–Ireland, ed. J. Bonsall, Sligo, p. 45–46.

Pieta K., Haruštiak J., Jakubčinová M., Vangľová T., 2011, Výskum včasnostredovekého hradiska Bojná I v rokoch 2007 a 2008, [in:] Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, eds. I. Cheben, K. Douňová, M. Vojteček, Nitra, p. 205–211.

Poláček A., Hofrichterová L., Müller K., Pavelčík J., Kouřil P., 1983, Geofyzikální výzkum archeologických lokalit na severní Moravě, [in:] Geofyzika a archeologie. 4. celostátní symposium dům vědeckých pracovníků ČSAV Liblice, 1.–4. listopadu 1982, ed. E. Plesková-Štiková, Praha, p. 159–168.

Procházka R., 2009, Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezku v raném středověku, Spisy Archeologického ústavu AVČR Brno, v.v.i. 38. Brno.

Ruttkay M., Henning J., Fottová E., Eyub E., Milo P., Tirpák J., 2006, Archeologický výskum a geofyzikálna prospekcia na včasnostredovekých hradiskách v Majcichove a v Pobedime, [in:] Ve službách archeologie 7, Brno, p. 93–112.

Šolle M., 1977, Zkušenost a výsledky spolupráce přírodních věd včetně geofyzikálních metod při archeologických výzkumech českých hradišť 8.–12. století, [in:] Geofyzikální prospekce v archeologii – 2. celoštátny seminár archeogeofyziky Nové Vozokazy 1976, Zprávy Československé společnosti archeologické 19, sešit 4–5, p. 95–96.

Staňa, Č., 1972, Velkomoravské hradiště Staré Zámky u Líšně, Monumentorum tutela – ochrana pamiatok 8, p. 109–171.


Partnerzy platformy czasopism