Wieża na zamku w Oświęcimiu – pars pro toto książęcej rezydencji

Tomasz Ratajczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2018.008

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest wieży zamku w Oświęcimiu; problematyce jej chronologii, funkcji i programu użytkowego oraz typologii.


Słowa kluczowe


historia architektury; architektura obronna; zamki i rezydencje; historia średniowiecza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Architektura gotycka 1995 Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 2: Katalog zabytków, red. A. Włodarek, Warszawa.

Chorowska M. 2003 Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003.

Chorowska M. 2017 Początki zamków na Dolnym Śląsku – Wleń, Wrocław, Legnica, [w:] Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w., Colloquia Castrensia t. 1. red. A. Bocheńska, P. Mrozowski, Warszawa, s. 93–112.

Dębowscy L. i T. 2000 Oświęcim – zamek. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1999–2000, t. 1: Dokumentacja opisowa i rysunkowa, maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, sygn. RK 434, Kraków.

Filipowicz A. 1988 Wzgórze zamkowe w Oświęcimiu. Sprawozdanie z prac architektoniczno-badawczych w ramach nadzoru konserwatorskiego nad robotami górniczymi stabilizacji wzgórza zamkowego, maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, sygn. 33, Kraków.

Filipowicz A. 1997 Zamek w Oświęcimiu. Sprawozdanie z nadzoru konserwatorsko-badawczego nad remontem muru oporowego wschodniego stoku wzgórza zamkowego i elewacji wschodniej starszego południowego skrzydła zamku w 1994 r., maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Kraków.

Filipowicz A. 1998 Zamek w Oświęcimiu. Sprawozdanie z badań i nadzorów architektonicznych – etapy III i IV – 1988–1992. Wstępne podsumowanie dotychczasowych badań konserwatorskich w latach 1983–1998, maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Kraków.

Filipowicz M. i A. 1998 Zamek w Oświęcimiu. Wstępne podsumowanie wyników dotychczasowych badań konserwatorskich, maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Kraków.

Firlet J., Pianowski Z. 2000 Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych badań, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 44, s. 207–236.

Firlet J., Pianowski Z. 2009 Nowe odkrycia i interpretacje architektury przedromańskiej i romańskiej na Wawelu, [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T. Janiak, Gniezno, s. 251–278.

Guerquin B. 1984 Zamki w Polsce, Warszawa.

Hadamik Cz. 2011 Najstarszy zamek w Chęcinach, [w:] II Forum Architecturae Poloniae Medievalis, red. K. Stala, Kraków, s. 299–314.

Hadamik Cz., Hadamik K. 2013 Fazy rozwoju przestrzennego zamku królewskiego w Chęcinach (od końca XIII do połowy XVII wieku), [w:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis, red. K. Stala, Kraków, s. 75–83.

Inwentarz 2017 Inwentarz zamku i starostwa oświęcimskiego z 1549 r., [w:] Osviecimensis. Kroniki Zamkowe. Studia i materiały do dziejów Oświęcimia, t. 1, Oświęcim.

Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. 2003 Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2003.

Katalog zabytków 1953 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1, Warszawa.

Kołodziejski S. 2011 Król Wacław II – budowniczy zamków na pograniczu polsko-węgierskim, [w:] II Forum Architecturae Poloniae Medievalis, red. K. Stala, Kraków, s. 316–328.

Kołodziejski S. 2017 Początki zamków w ziemi krakowskiej, [w:] Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w., Colloquia Castrensia t. 1, red. A. Bocheńska, P. Mrozowski, Warszawa, s. 47–67.

Mruczek R. 2005 Wieloboczny bergfried zamku we Wleniu na tle architektury śląskiej i europejskiej, [w:] Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane Profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. E. Różycka-Rozpędowska, O. Czerner, M. Chorowska, Wrocław, s. 55–71.

Myszka M. 2006 Wyniki nadzoru archeologicznego wykopów wykonanych w związku z remontem zamku w Oświęcimiu w latach 2004–2005, maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Kraków.

Nabiałek K. 2012 Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku, Kraków.

Naglik R. 1988 Oświęcim-zamek. Opracowanie wyników nadzoru archeologicznego prowadzonego w latach 1984–1986, maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, sygn. 30, Kraków.

Olszacki T. 2012 Średniowieczny zamek królewski w Poznaniu: perspektywy badań i możliwości interpretacji, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 13, s. 237–259.

Rajman J. 2013 Księstwo oświęcimskie. Zarys dziejów i postulaty badawcze, [w:] Osviecimiensis, Kroniki Zamkowe, red. W. Oleś, D. Mleczko, Oświęcim, s. 4–88.

Ratajczak T. 2008 Medieval architecture of royal castle in Poznań, Quaestiones Medii Aevi Novae 13, s. 219–242.

Ratajczak T. 2009 Początki murowanych zamków w Wielkopolsce, [w:] Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, red. A. Banach, M. Janiszewska, M. Tarkowska, Warszawa, s. 57–71.

Ratajczak T. 2012 Nowy zamek w Poznaniu – negatywny przykład adaptacji reliktów średniowiecznej architektury, [w:] Zamki w runie – zasady postępowania konserwatorskiego, red. B. Szmygin, P. Molski, Warszawa–Lublin, s. 219–231.

Rozwałka A. 2015 Cylindryczna wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 26, Rzeszów, s. 217–230.

Skalińska-Dindorf E. 2007 Kronika Oświęcimia. Dzieje Oświęcimia na tle dziejów ziemi oświęcimsko-zatorskiej do 1772 roku, Oświęcim.

Stanek J. 1959 Z dziejów ziemi oświęcimskiej, Kraków.

Sulerzyska L. 1982 Oświęcim, województwo bielsko-bialskie. Zamek, dokumentacja historyczna, maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, sygn. RK 132, Kraków.

Sulerzyska L., Filipowicz A., Filipowicz M. 2005 Zamek w Oświęcimiu – zwieńczenie wieży. Studium historyczno-konserwatorskie, maszynopis w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Kraków.

Zinkow J. 1994 Oświęcim i okolice: (Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Wilamowice, Zator): monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, Oświęcim.


Partnerzy platformy czasopism