Nuda czy konieczność? Działalność wytwórcza na rynkach średniowiecznego Krakowa i Wrocławia

Cezary Buśko, Wojciech Głowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2017.010

Abstrakt


Zarys treści. Półwytwory rozmaitych przedmiotów oraz narzędzia odkrywane w nawarstwieniach rynków średniowiecznego Wrocławia i Krakowa pozwalają domniemywać, że w kramach, budach i ławach nie tylko handlowano, lecz także prowadzono działalność wytwórczą. Polegała ona najczęściej na realizacji wybranych etapów produkcji (np. przygotowaniu półwytworów, czy też wykańczaniu wyrobów), a wynikała z konieczności jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy, pozostającego do dyspozycji rzemieślników.


Słowa kluczowe


Wrocław, Kraków, rynek, miasto średniowieczne, wytwórczość, rzemiosło, topnia, rogownictwo, pierścionki, iglarze, skórnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ameinsowa Z. 1961 Kodeks Baltazara Behema, Warszawa.

Bresch J. 1998 Wrocławska Wielka Waga w świetle badań archeologicznych, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 40, s. 529–536.

Buśko C. 2005 Wrocław u progu lokacji, [w:] Wschodnia strefa Starego Miasta we Wrocławiu w XII–XIV wieku. Badania na placu Nowy Targ, red. C. Buśko, Wrocław, s. 177–194.

Buśko C. 2010 Sprawozdanie z badań archeologicznych Rynku Głównego w Krakowie w latach 2005–2010, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków.

Buśko C., Dereń M., Garbacz-Klempka A. 2009 Konfekcjonowanie ołowiu i miedzi w krakowskiej Wielkiej Wadze, Archaeologia Historica Polona, t. 18, s. 7–20.

Czerner R., Lasota Cz. 2000 Średniowieczne murowane obiekty handlowe na Rynku wrocławskim, [w:] Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa Środkowa, Wratislavia Antiqua 2, red. J. Piekalski, K. Wachowski, Wrocław, s. 331–345.

Dryja S., Głowa W., Niewalda W., Sławiński S. 2010a Rynek krakowski po lokacji – główne kierunki rozwoju bloku śródrynkowego, Krzysztofory, t. 28/1, s. 99–112.

Dryja S., Głowa W., Niewalda W., Sławiński S. 2010b Sukiennice krakowskie – fazy budowy, Krzysztofory, t. 28/1, s. 173–198.

Estreicher K. 1933 Miniatury Kodeksu Behema oraz ich treść obyczajowa, Rocznik Krakowski, t. 24, s. 199–244.

Gierdziejewski K. 1954 Zarys dziejów odlewnictwa polskiego, Katowice.

Głowa W., Dryja S., Sławiński S. 2011 Sprawozdanie z badań archeologicznych Wagi Wielkiej w Krakowie w 2009 r., Kraków 2009, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków.

Głowa W., Garbacz-Klempka A. 2010 Z badań nad wytwórczością średniowiecznych ozdób, Krzysztofory, t. 28/2, s. 97–110.

Głowa W., Niewalda W., Sławiński S. 2010 Budynek Małej Wagi na Rynku Krakowskiem – próba rekonstrukcji, Krzysztofory, t. 28/2, s. 51–64.

Goliński M. 1997 Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń – podatnicy – rzemiosło), Wrocław.

Jastrzębski A. 1999 Produkcja rogownicza na wrocławskim Rynku w 2. poł. XIII i w XIV wieku, Mediaevalia Archaeologica, t. 1, s. 89–99.

Jaworski K. 2007 Rzemieślnicza obróbka surowca kościanego i rogowego w późnośredniowiecznym Wrocławiu, Archaeologia historica, t. 32, s. 511–525.

Komorowski W. 2014 Architektura Rynku Głównego w Krakowie od założenia do dzisiaj, [w:] Rynek krakowski odkryty na nowo, red. E. Firlet, Kraków, s. 109–300.

Kutrzeba S. 2009 Finanse i handel średniowiecznego Krakowa, Kraków.

Lenkiewicz T. 1964 Badania archeologiczne prowadzone na Rynku Głównym w Krakowie w latach 1961–1963, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 12, nr 1, s. 159–167.

Leńczyk G. 1959 Pod brukiem Rynku Głównego w Krakowie, Biuletyn Krakowski, t. 1, s. 31–480.

Limisiewicz A., Piekalski J., Płonka T., Wiśniewski A., Wiśniewski Z. 2002 Północna strona bloku śródrynkowego. Stratygrafia nawarstwień, [w:] Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych, cz. 2, Wratislavia Antiqua 5, red. J. Piekalski, Wrocław, s. 79–108.

Płonka T., Wiśniewski A. 2002 Badania przed zachodnią pierzeją bloku śródrynkowego, Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych, cz. 2, Wratislavia Antiqua 5, red. J. Piekalski, Wrocław, s. 121–172.

Radwański K. 1959 Prace ratownicze prowadzone przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Krakowie w latach 1955–1958, Biuletyn Krakowski, t. 1, s. 49–57.

Prace badawcze prowadzone w 1962 r. na terenie Krakowa, Materiały Archeologiczne, t. 5, s. 229–234.

Schultz A. 1871 Topographie Breslaus im 14. und 15. Jahrhunderts, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, t. 10, z. 2, s. 239–293.

Stein R. 1941 Der Große Ring zu Breslau, Breslau.

Sudacka A. 2006 Budynek Małej Wagi na Rynku Krakowskim na podstawie źródeł historycznych, Rocznik Krakowski, t. 72, s. 45–56.

Szejbal-Dereń K., Dereń M. 2010 Wielka Waga na krakowskim Rynku w świetle badań archeologicznych, Krzysztofory, t. 28/2, s. 7–30.

Szejbal-Dereń K., Garbacz-Klempka A. 2010 Działalność krakowskiej Wielkiej Wagi w kontekście badań metaloznawczych, Krzysztofory, t. 28/2, s. 45–49.

Wiśniewski Z. 1993 Rezultaty ratowniczych badań archeologicznych na Starym Mieście we Wrocławiu przy ul. Sukiennice (posesje 6–8), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 34, s. 319–338.

Wiśniewski A., Tymciów W., Łaciuk A. 1994 Sprawozdanie z drugiego etapu badań ratowniczych przy ul. Sukiennice 5–8 we Wrocławiu, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 35, s. 371–381.

Wyrozumski J. 1992 Dzieje Krakowa, t. 1: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków.

Zaitz E. 2004 Sprawozdanie z badań sondażowych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w 2003 roku, Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, t. 1, , s. 263–296.

Zaitz E. 2010 Badania archeologiczne w Sukiennicach i na Rynku Głównym w Krakowie, Krzysztofory, t. 28/1, s. 199–254.


Partnerzy platformy czasopism