Szewc czy garbarz? Interpretacja archeologicznych śladów produkcji skórniczej

Karolina Blusiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2017.009

Abstrakt


Zarys treści. W artykule zaprezentowano ślady wytwórczości skórniczej z 2. połowy XV wieku odkryte na jednej z działek miasta lokacyjnego w Pucku. Zostały one przedstawione w kontekście podobnych znalezisk oraz problemów z interpretacją śladów produkcji.


Słowa kluczowe


garbarstwo, kadź, warsztat garbarski, warsztat szewski, późne średniowiecze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albarella U. 2003 Tawyers, tanners, horn trade and the mystery of the missing goat, [w:] The environmental archaeology of industry, red. P. Murphy, P. Wiltshire, Oxford, s. 71–84.

Alper G. 2006 Das Braunschweiger Handwerk im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, [w:] Lübecker Kolloqium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, t. 5: Das Handwerk, red. M. Gläser, Lubeka, s. 157–182.

Bartyś J., Turanu I. 1959 Materiały do historii odzieży ludowej południowo-wschodniej Wielkopolski, Archiwum Etnograficzne nr 20, Wrocław.

Blusiewicz K. 2013 Późnośredniowieczne obuwie z badań działki miejskiej w Pucku, [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, t. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk, s. 405–413.

Bogucka M. 1962 Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII wieku, Warszawa.

Buśko C. 1999a Pracownia garbarska, [w:] Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście, red. C. Buśko, J. Piekalski, Wratislavia Antiqua 1, Wrocław, s. 92–95.

Buśko C. 1999b Rozplanowanie parceli i struktura zawodowa ich mieszkańców, [w:] Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście, red. C. Buśko, J. Piekalski, Wratislavia Antiqua 1, Wrocław, s. 203–215.

Cherry J. 1991 Leather, [w:] English medieval industries. Craftsmen, techniques, products, red. J. Blair, N. Ramsay, London, Rio Grande, OH, s. 295–318.

Dominikiewicz M. 1918 Garbarstwo, Warszawa.

Ervynck A. 2011 Everything but the leather. The search for tanneries in Flemish archaeology, [w:] Leather tanneries. The archaeological evidence, red. R. Thomson, Q. Mould, London, s. 103–115.

Ervynck A., Hillewaert B., Maes A., Van Strydonck M., 2003 Tanning and horn-working at late- and post- medieval Bruges: the organic evidence, [w:] The environmental archaeology of industry, red. P. Murphy, P. Wiltshire, Oxford, s. 60–70.

Gręzak A. 2011 Kości zwierzęce, maszynopis w archiwum Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Gręzak A. w druku Dieta mieszkańców Pucka w świetle rezultatów analiz szczątków zwierzęcych, Warszawa.

Handwerk 2006 Lübecker Kolloqium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, t. 5: Das Handwerk, red. M. Gläser, Lubeka.

Harjula J. 2008 Before the heels. Footwear and schoemaking in Turku in the Middle Ages and at the beginning of the Early Modern Period, Archaeologia Medii Aevi Finlandiae 15, Saarijärvii, Turku.

Harjula J. 2015 Tracing the nameless actors. Leatherworking and production of leather artefacts in the town of Turku and Turku Castle, SW Finland, [w:] Everyday products in the Middle Ages. Crafts, consumption and the individual in Northern Europe c. AD 800–1600, red. G. Hansen, S. Ashby, I. Baug, Oxford, s 157–174.

Herbst S. 1933 Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości, Toruń.

Hołowińska Z. 1967 Dzielnica rzemieślnicza, [w:] Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. 6, red. J. Kamińska, Gdańsk, s. 183–239.

Jaworski K. 1999 Ślady obróbki surowca rogowego i kościanego, [w:] Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście, red. C. Buśko, J. Piekalski, Wratislavia Antiqua 1, Wrocław, s. 70–92.

Kaźmierczyk J. 1970 Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. 2, Wrocław.

Krzywicki E. 1947 Technologia garbarstwa, Warszawa.

Leather tanneries 2011 Leather tanneries. The archaeological evidence, red. R. Thomson, Q. Mould, London.

Mould Q. 2011 Have we got leather waste from a tannery [w:] Leather tanneries, s. 33–38.

Mould Q, Carlisle I., Cameron E. 2003 Leather and Leatherworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York, The archaeology of York, The small finds 17/16, Craft, Industry and Everyday life, York.

Przeracki J. 1977 Statut cechu szewców Nowego Miasta Braniewa z 1421 roku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 3–4, s. 337–347.

Radek T. 2015 Wynik oznaczenia i oceny jakościowej zabytków skórzanych odkrytych na terenie Pucka, Wrocław, maszynopis w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Samsonowicz A. 1982 Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej, [w:] Studia i materiały z historii kultury materialnej, t. 54, red. Z. Kamieńska, Wrocław.

Serjeantson D. 1989 Animal remains and the tanning trade, [w:] Diet and crafts in towns. The evidence of animal remains from the Roman to the Post-Medieval periods, red. D. Serjeantson, T. Waldron, British Archaeological Reports 199, Oxford, s. 129–143.

Shaw M. 2011 Late medieval to early post-medieval tanning. The evidence from Northampton and its wider implications, [w:] Leather tanneries, s. 117–129.

Starski M. 2014a Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2013–2014 roku przy pl. Wolności 13 i 14 w Pucku (działki miejskie 52–53), maszynopis w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Starski M. 2014b Zagospodarowanie parcel mieszczańskich w Pucku jako źródło poznania przemian kulturowych w małym mieście lokacyjnym w późnym średniowieczu, Archaeologia Historica Polona, t. 22, s. 145–166.

Thomson R. 1981 Leather manufacture in the post-medieval period with special reference to Northamptonshire, Post-Medieval Archaeology, t. 15, s. 161–175.

Turnau I. 1975a Garbarstwo na ziemiach polskich w XVI–XVIII wieku, Wrocław.

Turnau I. 1975b Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI–XVIII wieku, Wrocław.

Ważny T. 2014 Analiza dendrochronologiczna drewna ze stanowiska Puck-miasto, działki 52 i 53 (seria z 2013 r.), maszynopis w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Toruń.

Wiesiołowski J. 1997 Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań.

Wiklak H. 1967 Obuwie gdańskie z XIII–XIV wieku, [w:] Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. 4, red. J. Kamińska, Gdańsk, s. 137–179.

Wywrot-Wyszkowska B. 2008 Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu, Szczecin.


Partnerzy platformy czasopism