Castrum Zwitinense. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Grążawach nad Drwęcą jako ośrodek centralny

Kazimierz Grążawski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2016.006

Abstrakt


Artykuł prezentuje w sposób syntetyczny wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Grążawach w kontekście jego roli jako gród kasztelański – centrum militarno-osadnicze, administracyjne i religijne.


Słowa kluczowe


miejsca centralne, grody wczesnośredniowieczne, kasztelania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centrum i zaplecze – Centrum i zaplecze w wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. S. Moździoch, Spotkania Bytomskie 3, Wrocław

Arnold S., 1968 Z dziejów średniowiecza. Wybór pism, Warszawa.

Boguwolski R., Poliński D., 1997 Wczesnośredniowieczne osiedle w Wieldządzu, woj. toruńskie (badania 1995 roku), [w:] Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, red. W. Chudziak, Toruń, s. 131–161.

Bojarski J., 1997a Wczesnośredniowieczne grodzisko w Szynwałdzie, woj. toruńskie (badania w 1995 roku), [w:] Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, red. W. Chudziak, Toruń, s. 163–186.

Bojarski J., 1997b Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Klasztorku, woj. elbląskie, stanowiska 1 i 4 (badania w 1995 roku), [w:] Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, red. W. Chudziak, Toruń, s. 187–217.

Buczek K., 1964 Targi i miasta na prawie polskim, Wrocław.

Buko A., 1999 Wczesnośredniowieczna aglomeracja sandomierska. Początki i podstawy rozwoju, [w:] Centrum i zaplecze, s. 197–2003.

Chudziak W., 1991 Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII–XI/XII w). Podstawy chronologii procesów zasiedlenia, Toruń.

Chudziak W., 1996 Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII–XI wiek), Toruń.

Chudziak W., 1997 Dalekosiężne szlaki komunikacyjne w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej w X–XI wieku, [w:] Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane O. Pawłowi Sczanieckiemu w 80-rocznicę urodzin, red. O. J. A. Spież, oprac. Z. Wielgosz, Kraków–Tyniec, s. 101–118.

Chudziak W., 1999 Geneza i rozwój wczesnośredniowiecznych grodów w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej, [w:] Studia nad średniowiecznym osadnictwem ziemi chełmińskiej, red. W. Chudziak, Toruń, s. 137–158.

Cieśla I., 1958 Taberna wczesnośredniowieczna na ziemiach polskich, Studia Wczesnośredniowieczne, t. 4, s. 158–222.

Dąbrowski J., 1999 Wczesnośredniowieczne pucharki ceramiczne z terenu Polski, [w;] Studia nad średniowiecznym osadnictwem ziemi chełmińskiej, red. W. Chudziak, Toruń, s. 227–256.

Dulinicz M., 1999 Uwagi o początkach ośrodków handlowych na południowym wybrzeżu Bałtyku (VIII–IX w.), [w:] Centrum i zaplecze, s. 97–107.

Dzieduszycki W., 1982 Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2. połowy X w. do połowy XIV w., Wrocław.

Grążawski K., 2002 Przemiany w wytwórczości garncarskiej w rejonie środkowej Drwęcy we wczesnym średniowieczu, Włocławek.

Grążawski K., 2005 Kasztelania świecka i michałowska. Studia nad kształtowaniem się struktur państwa piastowskiego na pograniczu polsko-pruskim, Włocławek.

Grążawski K., 2009 Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII–XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, Olsztyn.

Hoczyk-Siwkowa S., 1999 Małopolska północno-wschodnia w VI–X wieku. Struktury osadnicze, Lublin.

Janowski A. 2002 Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Ostrowitego, woj. pomorskie (stanowisko 1), [w:] Studia nad średniowiecznym osadnictwem ziemi chełmińskiej, t. 4, red. W. Chudziak, Toruń, s. 173–232.

Kurnatowska Z., 1999 Centrum i zaplecze. Model Wielkopolski, [w:] Centrum i zaplecze, s. 53–57.

Lewczuk J., 1999 Gród i jego zaplecze w świetle badań powierzchniowych AZP na terenie województwa zielonogórskiego, [w:] Centrum i zaplecze, s. 227–236.

Modzelewski K., 1980 Między prawem książęcym a władztwem gruntowym. 2: Instytucja kasztelanii majątkowych kościoła w Polsce XII–XIII w., Przegląd Historyczny, t. 71, nr 3, s. 449–480.

Modzelewski K., 1987 Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Warszawa.

Moździoch S., 1990 Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na Śląsku. Studium archeologiczne, Wrocław.

Moździoch S., 1999 Miejsca centralne Polski wczesnopiastowskiej – organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu jako źródło poznania systemu społeczno-gospodarczego, [w:] Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Środkowej, red. S. Moździoch, Spotkania Bytomskie 3, Wrocław, s. 21–44.

Moździoch S., 2002 Castrum Muntissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim, Warszawa.

Poliński D., 1996 Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza, Archaeologia Historica Polona, t. 4, Toruń.

Urbańczyk P., 1999 Procesy centralizacji władzy w okresie przechodzenia do organizacji wczesnopaństwowych, [w:] Centrum i zaplecze, s. 61–67.

Urbańczyk P., 2000 Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław.

Wróblewski W., Nowakiewicz T., 2003 Ceramika „pruska” i „słowiańska” we wczesnym średniowieczu, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Dulinicz, Warszawa, s. 165–181.


Partnerzy platformy czasopism