Kontakty ks. Józefa Styp Rekowskiego (1902–1969) ps. „Rodło” z wywiadem PRL w latach 1958–1963 Errata do biografii

Łukasz Wolak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.021

Abstrakt


THE CONTACTS OF PRIEST JÓZEF STYP-REKOWSKI (1902–1969) (PSEUDONYM ‘RODŁO’) WITH THE SECRET INTELLIGENCE OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC IN 1958–1963: A BIOGRAPHICAL FOOTNOTE

 

The situation of Polish people in Germany after the end of the Second World War has not been properly examined yet. The same is true for the Polish People’s Association in Germany ‘Rodło’ and its leaders. The article throws some light on the subject. The security forces of the Polish People’s Republic used civil intelligence to infiltrate the Polonia organizations in West Germany. The archives of the Institute of National Remembrance keep a file documenting such a case, namely that of priest Józef Styp-Rekowski, the former President of the Polish People’s Association in Germany ‘Rodło’. The case is interesting for two reasons. First, the intelligence was interested in the priest himself as he had lived in the Polish People’s Republic. The intelligence managed to trace some obscure pre-war documents which were used to embarrass the priest and thus to initiate collaboration. Second, the intelligence was interested in the priest’s contacts within the Polish-German diaspora, as well as in the Federal Republic of Germany. This dialogue is not only a little-known episode in the priest’s biography, but also proves that representatives of the Polish People’s Association in Germany ‘Rodło’ had contacts with the civil intelligence of the Polish People’s Republic.

Słowa kluczowe


KEY WORDS: intelligence, Polish People’s Republic, Department I, Ministry of Internal Affairs, Rekowski, Polonia, Polish People’s Association in Germany, Federal Republic of Germany, Germany, Branch II, Rodło, Jasiek, Szczepaniak, Knosała, Walichnowski, C

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwalia

Instytutu Pamięci Narodowej

Zbiory autora

Opracowania (wybór)

Cębik W., Chłopcy z rzeczpospolitej kwidzyńskiej, Olsztyn 1970.

Chłosta J., Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach katolickich diecezji warmińskiej (1923–1939), „Studia Warmińskie” 2004/2005, nr XLI–XLII, s. 281–294.

Chłosta J., Władysława Knosała (1908–1997), „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie” 1998, nr 1, s. 189–193.

Delegacja Polonii Westfalsko-Nadreńskiej w kraju 17.12.1946-22.01.1947. Sprawozdania i wrażenia, Bochum 1947.

Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945–2005/Polnischspachige Seelsorge in Deutschland 1945–2005, red. S. Bober, ks. S. Budyn, Lublin–Hannover 2006.

Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech. Materiały z sesji naukowej w 60-rocznicę powstania Dzielnicy I (Śląskiej) Związku Polaków w Niemczech Opole 30.03.1983 r., red. M. Lis, W. Zieliński, Opole 1984.

Encyklopedia która się nie ukazała, oprac. R. Hajduk, S. Popiołek, Katowice 1970.

Janowska H., Emigracja zarobkowa z Polski 1918–1939, Warszawa 1981.

Klimaszewski Z. T., Emigracja Polska w Niemczech, Białystok 2007.

Kosicki K., Duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech w latach 1945–1950, Lublin 1993.

Kozłowski J., Polacy w Niemczech w XIX i XX wieku (do 1945 roku), [w:] Polonia w Europie, red. B. Szydłoweska-Ceglowa, Poznań 1992, s. 223–243.

Księga jubileuszowa duszpasterstwa polskiego w Niemczech, red. ks. F. Mrowiec, Würzburg 1995.

Liman S., Polacy w Niemczech po II wojnie światowej, [w:] Polonia w Europie, red. B. Szydłoweska-Ceglowa, Poznań 1992, s. 245–282.

Loew P.O., My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech, Warszawa 2017.

Masnyk M., Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech (1923–1939), Opole 1994.

Nadolny A., Ks. Józef Styp-Rekowski duszpasterz i działacz Związku Polaków w Niemczech w latach 1926–1939, Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998–2004), red. J. Kęcińska- Kaczmarek, Gdańsk 2009, s. 96–119.

Paszewski S., Z życia jednej Misji. Polska Misja Katolicka w Ludwigsburg-Grünbühl 1953–2003, Ludwigsburg 2017 [maszynopis udostępniony przez autora].

Pikulski S., Działalność organizacyjna na przykładzie Związku Polaków w Niemczech, „Studia Polonijne” 1992 t. 5, s. 305–310.

Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Mülheim/Ruhr w dniach 20–22.09.1995 r., red. M. Lis, Opole 1996.

Poniatowska A., Liman S., Krężałek I., Związek Polaków w Niemczech w latach 1922–1982, Warszawa 1987.

Skóra W., Obraz Kaszubów pogranicza polsko-niemieckiego w dokumentach placówek MSZ Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, red. W. Bonu-siak, Rzeszów 2002, s. 216–237.

Sprawozdania Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Wrocławiu 1908–1919 (Re-print), wstęp K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wrocław 2016.

Wawrzynek W., Pamiętnik Opolanina, Katowice 1965.

Związek Polaków w Niemczech. Materiały z sesji naukowej w 50. rocznicę powstania ZPwN Opole 15.10.1972, red. F. Hawranek, Opole 1974.

Strony internetowe

Biogram Władysławy Knosały: http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Władysława_Knosała.

Encyklopedia Warmii i Mazur (wydanie internetowe): http://encyklopedia.warmia.mazury.pl /index.php/Paweł_Jasiek.

Historia duszpasterstwa polskiego w Niemczech opracowana na 50-cio lecie PMK w Niemczech: http://pmk.pmk-bochum.de/historia-misji/.

„Polski Słownik Biograficzny” (internetowe wydanie): http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia /jozef-rekowski.

Ród Jaśków z Zakrzewa, red. M. Kokowski, Warszawa–Kraków 2015, s. 22–30: http://www .bohaterowiekrajny.krakow.pl/jaskowie-meibk.pdf.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism