Początki „drugiej akcji reemigracyjnej” na łamach „Głosu Polskiego” w Buenos Aires

Diana Maksimiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.019

Abstrakt


THE BEGINNINGS OF THE “SECOND RE-EMIGRATION EFFORT” IN THE
GŁOS POLSKI IN BUENOS AIRES

 

People who emigrated from Poland for political reasons constituted a serious problem for the communists ruling Poland after the Second World War. The authorities of the Polish People’s Republic used various means to weaken their potential. One of them was the so called second re-emigration effort (1955–1957). The operation, which was coordinated by the security forces, involved diplomatic posts, the press, radio stations and eminent representatives of various cultural institutions. However, the propaganda machine aiming to persuade Polish people to return to Poland did not prove successful. It was partly a result of the efforts undertaken by various diasporic organizations and the publications in the Polish immigrant press for whom the intentions of the communist government were clear. In Argentina it was undoubtedly the local newspaper Głos Polski [Polish Voice] that contributed to the thwarting of the communists’ efforts.


Słowa kluczowe


KEY WORDS: emigration, re-emigration, Argentina, Głos Polski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (Akta Stanisława i Leokadii Kowalewskich).

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Źródła drukowane:

Cenckiewicz S., Czaplicki do Brystygierowej. Dyrektor Departamentu I Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego o początkach akcji reemigracyjnej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2005, nr 2.

Kopka B., Reemigranci pod nadzorem, „Zeszyty Historyczne” 2007, z. 159.

Supruniuk M. A., Emigracja i SB — jeden dokument wiele pytań, „Archiwum Emigracji. Studia — Szkice — Dokumenty” 2007, z. 1(9).

Broszury

Florczyk L., Dlaczego powróciłem, Warszawa 1956.

Zrozum i powróć, Warszawa 1955.

Prasa

„Ogniwo” (1955).

„Głos Polski” (1955).

Opracowania

Cenckiewicz S., „Endekoesbecja”. Dezintegracja Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w latach 1982–1986, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1 (5).

Cenckiewicz S., Geneza Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2002, nr 1.

Cenckiewicz S., Oczami bezpieki. Szkice i materiały do dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004.

Cenckiewicz S., Od pierwszej reemigracji do drugiej reemigracji. Aparat bezpieczeństwa PRL wobec polskiej emigracji politycznej w latach 1944–1956, [w:] Polska emigracja polityczna. Informator MSW (reprint), Warszawa 2004.

Chojnacki W., Prasa polska w Argentynie i Urugwaju 1913–1963, „Problemy Polonii Zagranicznej” 1962–1963, t. 3.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.

Garztecki S., Prasa polonijna w Argentynie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1963, nr 1/2 (15/16).

Lencznarowicz J., Rola Towarzystwa „Polonia” w polityce PRL wobec Polonii w krajach zachodnich, „Przegląd Polonijny” 1996, z. 1 (79).

Łukasiewicz S., Emigracyjny system politycznych, [w:] Polska emigracja polityczna 1939–1990. Stan badań, red. S. Łukasiewicz, Warszawa 2016.

Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999.

Nitschke B., Działalność Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” wobec polskiej emigracji w latach 1955–1970, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia” 2012, vol. XIX, z. 1.

Nowożycki B., Spuścizny utracone/odzyskane, „Cenne Bezcenne Utracone” 2015, nr 3–4(84–85).

Smolana K., Archiwalia polskie i polonijne w Argentynie, „Teki Archiwalne” 2009, t. 10.

Tarka K., Między emigracją a krajem. Witold Olszewski i paryskie „Horyzonty”, „Zeszyty Historyczne” 2006, z. 154.

Tarka K., Powrót premiera. Emigracja o sprawie Hugona Hankego, „Przegląd Polonijny” 2001, z. 3.

Więckowski M., Prasa polska w Argentynie, „Studia Polonijne” 1986, t. 10.

Woysław K. J., „Głos Polski” w Argentynie w latach 1950–1970, [w:] Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (od września 1939 roku do współczesności), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2002.

Ziętara P., Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955–1957, Warszawa 2001.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism