Emigracyjne eseje (?) Jerzego Pietrkiewicza

Józef Olejniczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.003

Abstrakt


THE EMIGRÉ ESSAYS OF JERZY PIETRKIEWICZ

 

The article offers an analysis of Jerzy Pietrkiewicz’s comments on Polish literature, in particular his remarks on the nature of the relation between poetry and European identity, religion and technological development. Moreover, it demonstrates that some of Pietrkiewicz’s insights preceded the well-known statements made later by literary theorists and writers themselves.


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Jerzy Pietrkiewicz, immigrant poetry, tradition, identity.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blanchot M., Przestrzeń literacka, przeł. T. Falkowski, Warszawa 2016.

Bolecki W., Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Kraków 1998.

Danilewicz-Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Paryż 1978.

Gombrowicz W., Dziennik 1953–1956, red. J. Błoński, Kraków 1986.

Hillis Miller J., O literaturze, przeł. K. Hoffman, Poznań 2014.

Księga psalmów, przeł. C. Miłosz, Paryż 1982.

Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, t. 1–2, red. T. Terlecki, Londyn 1965.

de Man P., Liryka i nowoczesność, „Literatura na świecie” 1999, nr 10/11.

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Rzym 1946.

Miłosz C., Noty o wygnaniu, „Kultura” 1981, nr 3 (402).

Miłosz C., Prywatne obowiązki, Paryż 1972.

Pietrkiewicz J., Dla pokrzepienia mózgów. Szkice literackie z lat 1940–1948. Nowoczesność w tradycji. Essay o poezji. Trust the trees, wybór B. Czarnecka, Toruń 2002.

Pietrkiewicz J., Literatura polska w perspektywie europejskiej: studia i rozprawy, przeł. A. Olszewska-Marcinkiewicz, I. Sieradzki, wybór i oprac. J. Starnawski, Warszawa 1986.

Pietrkiewicz J., Pogrzeb Europy, Londyn 1946.

Pisarz na obczyźnie, red. T. Bujnicki, W. Wyskiel, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.

Wańkowicz M., Klub Trzeciego Miejsca, Paryż 1949.

Wat A., Dziennik bez samogłosek, oprac. K. i P. Pietrychowie, Warszawa 2001.

Wellek R., Warren A., Teoria literatury, przeł. J. Krycki, I. Sieradzki, M. Żurowski, Warszawa 1975.

White H., Dyskurs europejski i poszukiwanie europejskiej tożsamości, przeł. S. Masłoń, W. Drąg. http://www.postcolonial-europe.eu/pl/essays/93--the-discourse-of-europe-and-the-search-for-a-european-identity (dostęp: 4 października 2016).

Wierzyński K., Poezja polska na emigracji, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 41 (187).

Wittlin J., Orfeusz w piekle XX wieku, Paryż 1963.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism