1.
LUPO, Nicola. Implicit and explicit “European clauses” in the Italian Constitution. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie [online]. 5 maj 2022, s. 187–208. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/TSP-W.2021.013.