Lupo, N. „Implicit and Explicit “European clauses” in the Italian Constitution”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, maj 2022, s. 187-08, doi:10.12775/TSP-W.2021.013.