Lupo, Nicola. 2022. „Implicit and Explicit “European clauses” in the Italian Constitution”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, maj, 187-208. https://doi.org/10.12775/TSP-W.2021.013.