1.
DĄBROWSKI, Daniel. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 19 maj 2021, T. 26, s. 107–124. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2020.005.