Dąbrowski, D. „Wybrane Zagadnienia odpowiedzialności Operatora Pocztowego Za Niewykonanie Lub nienależyte Wykonanie Krajowej usługi Pocztowej polegającej Na Przewozie przesyłek Na Tle odpowiedzialności Przewoźnika”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 26, maj 2021, s. 107-24, doi:10.12775/SIT.2020.005.