[1]
D. Dąbrowski, „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika”, SIT, t. 26, s. 107–124, maj 2021.