Dąbrowski, D. (2021) „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika”, Studia Iuridica Toruniensia, 26, s. 107–124. doi: 10.12775/SIT.2020.005.