Romaniuk, P. (2021). Wybrane prawnoadministracyjne aspekty realizacji zasady jawności w sferze funkcjonowania administracji publicznej. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 351–368. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.036