Lewandowski, P. (2021). Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 października 2020 r., sygn. V U 198/19 (niepublikowany). Studia Iuridica Toruniensia, 29, 543–554. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.047