Łazarewicz, S. (2022). Przesłanki i kryteria miarkowania kary umownej. Studia Iuridica Toruniensia, 30, 295–312. https://doi.org/10.12775/SIT.2022.015