Dąbrowski, D. (2021). Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika. Studia Iuridica Toruniensia, 26, 107–124. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.005