[1]
T. Jurek, „Izabela Skierska (1967-2014)”, RH, t. 80, s. 287–291, sty. 2014.