Jurek, T. (2014). Izabela Skierska (1967-2014). Roczniki Historyczne, 80, 287–291. https://doi.org/10.12775/11566