[1]
Jurek, T. 2014. Izabela Skierska (1967-2014). Roczniki Historyczne. 80, (sty. 2014), 287–291. DOI:https://doi.org/10.12775/11566.