1.
Popovych I, Babelyuk V, Zukow W, Muszkieta R, Dubkova G, Nesterova L, Hubyts’kyi V, Bilas V, Musiyenko V, Seniv T, Mis’ko V, Babylyuk R, Yaremchuk Y, Barylyak L, Gozhenko A. Liturgy affects the parameters of gas discharge visualization, acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex. PPS [Internet]. 2020 Apr. 26 [cited 2021 Dec. 9];6(2):61-73. Available from: https://apcz.umk.pl/PPS/article/view/PPS.2020.06.02.006