1.
Popovych I, Babelyuk V, Zukow W, Muszkieta R, Dubkova G, Nesterova L, Hubyts’kyi V, Bilas V, Musiyenko V, Seniv T, Mis’ko V, Babylyuk R, Yaremchuk Y, Barylyak L, Gozhenko A. Liturgy affects the parameters of gas discharge visualization, acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex. Pedag Psychol Sport [Internet]. 2020 Apr. 26 [cited 2024 May 29];6(2):61-73. Available from: https://apcz.umk.pl/PPS/article/view/PPS.2020.06.02.006