1.
BABELYUK, Valeriy, GOZHENKO, Anatoliy, DUBKOVA, Galyna, ZUKOW, Walery, HUBYTS’KYI, Viktor, RUZHYLO, Sofiya, FEDYAYEVA, Svitlana, KOVALCHUK, Galyna & POPOVYCH, Igor. Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and immunity. Pedagogy and Psychology of Sport [online]. 14 March 2021, T. 7, nr 1, s. 115–134. [accessed 28.11.2021]. DOI 10.12775/PPS.2021.07.01.008.