Babelyuk, V., A. Gozhenko, G. Dubkova, W. Zukow, V. Hubyts’kyi, S. Ruzhylo, S. Fedyayeva, G. Kovalchuk, and I. Popovych. “Causal Relationships Between the Parameters of Gas Discharge Visualization and Immunity”. Pedagogy and Psychology of Sport, vol. 7, no. 1, Mar. 2021, pp. 115-34, doi:10.12775/PPS.2021.07.01.008.