Popovych, I., V. Babelyuk, W. Zukow, R. Muszkieta, G. Dubkova, L. Nesterova, V. Hubyts’kyi, V. Bilas, V. Musiyenko, T. Seniv, V. Mis’ko, R. Babylyuk, Y. Yaremchuk, L. Barylyak, and A. Gozhenko. “Liturgy Affects the Parameters of Gas Discharge Visualization, Acupuncture Points and Neuro-Endocrine-Immune Complex”. Pedagogy and Psychology of Sport, vol. 6, no. 2, Apr. 2020, pp. 61-73, doi:10.12775/PPS.2020.06.02.006.