1.
BABELYUK, Valeriy, GOZHENKO, Anatoliy, DUBKOVA, Galyna, ZUKOW, Walery, HUBYTS’KYI, Viktor, RUZHYLO, Sofiya, FEDYAYEVA, Svitlana, KOVALCHUK, Galyna and POPOVYCH, Igor. Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and immunity. Pedagogy and Psychology of Sport. Online. 14 March 2021. Vol. 7, no. 1, pp. 115-134. [Accessed 20 July 2024]. DOI 10.12775/PPS.2021.07.01.008.