1.
POPOVYCH, Igor, BABELYUK, Valeriy, ZUKOW, Walery, MUSZKIETA, Radosław, DUBKOVA, Galyna, NESTEROVA, Liliya, HUBYTS’KYI, Viktor, BILAS, Volodymyra, MUSIYENKO, Vira, SENIV, Teodor, MIS’KO, Viktor, BABYLYUK, Roman, YAREMCHUK, Yaroslava, BARYLYAK, Liliya and GOZHENKO, Anatoliy. Liturgy affects the parameters of gas discharge visualization, acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex. Pedagogy and Psychology of Sport. Online. 26 April 2020. Vol. 6, no. 2, pp. 61-73. [Accessed 29 May 2024]. DOI 10.12775/PPS.2020.06.02.006.