Babelyuk, V., Gozhenko, A., Dubkova, G., Zukow, W., Hubyts’kyi, V., Ruzhylo, S., Fedyayeva, S., Kovalchuk, G. and Popovych, I. (2021) “Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and immunity”, Pedagogy and Psychology of Sport, 7(1), pp. 115–134. doi: 10.12775/PPS.2021.07.01.008.