Popovych, I., Babelyuk, V., Zukow, W., Muszkieta, R., Dubkova, G., Nesterova, L., Hubyts’kyi, V., Bilas, V., Musiyenko, V., Seniv, T., Mis’ko, V., Babylyuk, R., Yaremchuk, Y., Barylyak, L. and Gozhenko, A. (2020) “Liturgy affects the parameters of gas discharge visualization, acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex”, Pedagogy and Psychology of Sport, 6(2), pp. 61–73. doi: 10.12775/PPS.2020.06.02.006.